dinsdag 25 september 2007

De onzichtbare werkelijkheid


Alles wat voor ons zichtbaar is, wordt gevormd door op zichzelf onzichtbare kleine deeltjes die snel rond tollen in de microwereld.De zichtbare vorm in onze dimensie is een projectie van een onzichtbare werkelijkheid in een gematerialiseerde wereld.Wat wij zien als werkelijkheid is de verdichting van elementaire materie,welke een vorm creëert die voor ons als grootheid herkenbaar is.Deze vorm van gematerialiseerde energie wordt geboren en gaat weer verloren in de tijd.Hoe lang iets blijft bestaan hangt af van de aard van het materiaal, de zorg waarmee het wordt bewaard en de destructieve krachten die erop inwerken.De tijd welke verstrijkt tussen het ontstaan en vergaan lijkt voor ons een lineair gebeuren, doch vanuit de onzichtbare werkelijkheid is dit niet het geval.Vanuit de niet zichtbare werkelijkheid is de tijd zoals wij tijd kennen een tijdloos begrip en zijn de punten op onze tijdlijn niet lineair.Hoe kunnen we ons dat nu voorstellen?We stellen ons twee punten op onze tijdlijn voor, twee momenten welke we ons helder voor de geest kunnen halen.Als voorbeeld: onze 16e verjaardag en 11 sept. 2001.Onze beleving van een dag is een volgorde van gebeurtenissen,welke op die dag hebben plaats gevonden in onze belevingswereld.Onze belevingswereld wordt begrensd door ons denken en door ons waarnemingsvermogen,welke weer wordt bepaald door de gevoeligheid van onze zintuigen.Binnen de zintuigelijke gewaarwording bestaat er een scala aan interpretatie mogelijkheden, welke gekoppeld zijn aan bewustzijn.Dit bewustzijn is niet plaatsgebonden en heeft geen tijdsgebonden relatie met een zintuiglijke prikkeling.Als we op een kalender de dagelijkse hoogtepunten zouden noteren en als we terug zouden kijken wat er vanaf onze 16e verjaardag tot aan 11 sept. 2001 is gebeurd, dan lijkt de relatie lineair te zijn, omdat we uitgaan van een lineair opslag medium zoals een kalender.In werkelijkheid wordt ons leven niet afgestempeld als er weer een uur of dag voorbij gaat.Ons lichaam maakt eerder een soort verval mee wat meer in de buurt komt van een lineaire tijdsrelatie, hoewel energetisch gezien ons lichaam in die tijdspanne al miljoenen keren opnieuw is opgebouwd en nog geen lichaamcel bewaard is gebleven.Eigenlijk zijn wij in die periode nieuwe mensen geworden.Ons bewustzijn dat niet plaats gebonden is krijgt nu te maken met het gegeven van onze 16e verjaardag. Welke data zullen dan verschijnen? Wat zou voor het bewustzijn belangrijk kunnen zijn om te vermelden? Het aantal keren dat we gelachen hebben,aantal minuten van kwaadaardige gedachten,mate van mededogen,aantal liefdevolle gedachten,emotionele afhankelijkheid,de mate van tevredenheid,misschien van echt gelukkig zijn,hartfrequentie,aantal gedachten per tijdseenheid? We weten niet wat ons bewustzijn relevant vind om te vermelden, maar we weten wel dat het geen kalenderdag aantekening is.Laten we proberen af te stappen van de idee dat het menselijk leven zich langs een lineaire tijdlijn verplaatst en dat die lijn kan worden getrokken als twee punten bekend zijn.Als we twee markante punten in ons leven willen belichten, dan lopen er misschien wel meerdere tijdkrommingen doorheen.Als we de tijd zien als een zich oprollende, roterende spiraal, dan bestaat er een cyclisch gebeuren wat zich niet alleen herhaalt, doch waarbij ook tijdsmomenten zich zullen herhalen.Als we de tijd zien als een multidimensionale grootheid, dan kunnen er meerdere tijdsmomenten door elkaar lopen zonder dat wij dat zouden opmerken.Als de materie in de ene tijdsdimensie een andere trillingfrequentie heeft,zouden we dat niet opmerken, zolang deze trillingfrequentie niet aangepast kan worden.We zouden ons kunnen voorstellen dat onze aarde meerdere entiteiten bevat,welke we niet kunnen waarnemen, omdat deze buiten ons trilling bereik liggen.De kleinste microdeeltjes hebben dan een spin welke niet tot een waarneembare verdichting leidt.De onzichtbare werkelijkheid is misschien wel veel verrassender dan wij denken vanuit de illusoire zichtbare wereld.De werkelijkheid die ons bewustzijn bezielt, is tijdloos en immer gericht op het huidige moment.Het meer dimensionale karakter van de werkelijkheid en het eerder genoemde concept van de multidimensionale werkelijkheid.Alles dat bedacht kan worden is waar in een meervoudige projectie van het enkelvoudige.De onzichtbare werkelijkheid moet zichtbaar worden gemaakt in ons denken en daarmee kunnen we meer problemen oplossen, welke nu onoplosbaar lijken.

J.J.v.Verre. 2 maart 2004

Geen opmerkingen: