maandag 23 juli 2007

Tijdloos


-----------------------Acryl op linnen, Mieke Westenburg.

Het begrip tijdloos bestaat binnen ons denken als iets waarbij het format zo sterk is dat verandering niet noodzakelijk is om een andere werkelijkheid te ontmoeten.Ook het begrip mens is zeker niet perfect omschreven en een tijdloze component hiervan is moeilijk voorstelbaar in een aan tijd onderworpen samenleving.Wij zitten opgesloten in een ruimte tussen verleden en toekomst.De associatie tussen tijdloosheid en mens wordt beschreven in de spirituele literatuur.Hierbij speelt het zijn van de mens een cruciale rol.Het stoffelijke compartiment heeft een belangrijke evolutie doorgemaakt,maar hoe staat dit met spirituele zaken?De spirituele filosofie vraagt zich af of het menselijk zijn,het goddelijke ik,het geïncarneerde lichtwezen niet aan verandering onderhevig is.De energetische zijnstoestand van alle entiteiten heeft te maken met verandering in elektromagnetische veldsterkte,die plaats vindt door kosmische verplaatsing,straling invloeden en energetisch verval van elementaire deeltjes waaruit ons lichtwezen is opgebouwd.Misschien dat ook de toename van menselijk bewustzijn,zich vertaald in energetische veranderingen in ons spirituele zijn.Verdichting van sommige elementaire deeltjes,verandering in spin,kunnen de eigenschappen van ons goddelijke zijn veranderen.Als we het kosmische geheel als entiteit beschouwen,bestaande uit een netwerk van energetische deeltjes,welke onderling zijn verbonden in het veld van informatie.Het universele dat met alles is verbonden,zal met de mens mee evolueren.Het spirituele van nu is anders dan het spirituele van 100 jaar geleden,maar het spirituele kent evenals de werkelijkheid geen tijdsrestricties.Deze denkrichting is dus onjuist en heeft te maken met het feit dat ons denken niet tijdloos is.Het tijdloze element is niet te begrijpen voor onze hersenen.In een tijdloze dimensie staat alles vast en is evolutie niet mogelijk.Wat betekent tijdloos nu echt?
Tijdloos betekent de werkelijkheid van alles wat is,de informatie van alles wat was en alles weten wat nog moet komen. Tijdloos is alles wat buiten ons denken ligt en binnen ons denken het bedenken van alles overspant.Het universele weten van het kosmische gebeuren,de relatie van het allerkleinste met het allergrootste.Maar ook de dimensie zonder polariteit is tijdloos; het licht zonder duisternis,de liefde zonder haat en het goede zonder het slechte.Een tijdloze mens is zinloos,omdat het beleven van een tijdloos leven niet bijdraagt aan een zinvol verblijf op onze planeet.Wel zouden we tijdloos kunnen denken over zaken welke ons cyclisch beïnvloeden,zoals leven en dood,dag en nacht, slapen en waken.In dit tijdloze denken ontstaat misschien ruimte voor nieuwe ideeën welke de mens kan leiden naar andere opvattingen over gepolariseerde onderwerpen.Een van de belangrijkste regels in een niet gepolariseerde wereld is dat alles met liefde is verbonden en een ieder verantwoordelijk is voor alles wat hem of haar overkomt.Schuld en slechtheid bestaan niet zonder polariteit in een tijdloos denken.Alles is met liefde en mededogen vervuld en zal zich versterken door het veld van verbondenheid,dat verdere bewustwording genereert.Een utopie welke nu nog lang niet haalbaar lijkt,maar welke mogelijk wordt als het menselijk ras zich bewust verdiept in zijn innerlijk weten en de mogelijkheid krijgt om zijn trillingfrequentie te verhogen.Dan zal het tijdloze in de mens ontwaken en de werkelijkheid zichtbaar worden.Een tijdloos vooruitzicht wat ons nu de opdracht geeft om tijdloos te denken.

J.J.v.Verre 21-2-1999

donderdag 5 juli 2007

Wat is de zin van het leven ?


Een vraag als deze kan je alleen aan jezelf stellen,omdat een intuïtief antwoord het dichtste bij de multi-dimensionale waarheid zal komen.Deze waarheid is niet zichtbaar vanuit ons aardse denken,maar kan alleen vanuit de meer dimensionale werkelijkheid naar ons toe komen.Een rationeel antwoord zoals: het leven te ervaren,zoals het leven zich aandient of te zorgen dat de beste creatie van jezelf wordt verwezenlijkt is niet zinloos,maar geeft zeker geen antwoord op de vraag.Het antwoord op deze levensvraag is in feite niet belangrijk,want het leven draait niet om deze vraag,maar om duizenden kleine vragen, die verwijzen naar de essentie van de dingen die ons bezighouden.Ook deze kleinere vragen,die filosofisch gezien de levensvraag vereenvoudigen,verdienen een intuïtieve benadering.Hoe brengen we deze benadering tot stand,hoe vinden we de weg tot deze voorgevoelens,tot deze instinctieve mogelijkheden?Intuïtie is eigenlijk antwoord krijgen op de vraag welke men zichzelf stelt en het antwoord tot stand komt door integratie met het veld van informatie.
Welke als het ons omringende zero point field of akasha veld bekend staat.
Dit morphogenetisch veld van elektromagnetische origine gedraagt zich als het door Jung beschreven archetype,maar dan op kosmisch niveau.De intuïtie wordt verzwakt door ons denken,maar als we weten hoe we onze intuïtie kunnen versterken, kan dit heel goed met ons denken samen gaan en ons op een meer uitgebalanceerde manier in afwegingen bijstaan.Onze hersenen en ons hart in alliantie.Hoe kunnen we onze intuïtie nu versterken?Door oefeningen te doen,welke ons inzicht geven wat intuïtieve informatie is,wat we moeten doen om deze te kunnen ontvangen en hoe we deze informatie kunnen integreren in ons dagelijkse handelen.Het luisteren naar intuïtieve gedachten vereist een vertrouwen in jezelf,als spiritueel wezen.Vragen kunnen nu direct aan jezelf worden gesteld,doch moeten zo worden geformuleerd,dat de mogelijkheid van een niet bedoelde interpretatie wordt vermeden.Antwoorden kunnen komen via geassocieerde gedachten,vluchtige denkbeelden,fantasieën of dromen.Het is de kunst uit deze veelheid van informatie die zaken op te pikken,welke relevant zijn voor de gestelde vraag.Ook hierbij kan de intuïtieve kracht ons helpen.Als we nu de levensvraag willen beantwoorden begrijpen we beter dat er geen uniform antwoord kan zijn,ook al maken we gebruik van een netwerk van verbondenheid.Want de vraag die wij onszelf stellen geeft een gespiegeld antwoord en geen uniforme verklaring voor alles wat is.Het antwoord zal voor ons wezenlijk zijn,als we de waarde ervan ervaren en ons realiseren dat dit zo belangrijk is,omdat we zelf niet in staat zijn dit te bedenken.De vraag zelf is het antwoord in een multi-dimensionale werkelijkheid.Het antwoord is alleen een projectie van mogelijkheden in onze aardse dimensie.

J.J.v.Verre.

maandag 2 juli 2007

De Waterdruppel


Wat heeft de spirituele filosofie te melden over een druppel water?Een druppel water,bekend van de regen, een lekkende kraan,een traan,en een druppel aan de neuspunt,een veelheid van verschijningsvormen.Een druppel water,een kleine hoeveelheid water die bolvormig is, wanneer deze ergens ligt of vrij valt.Die bolvormig is met een staart(druppelvorming) op het moment van loslaten.Een druppel water bestaat uit 10^20 moleculen water.Een molecuul puur water bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom. Met als structuurformule H2O.Twee H-atomen die met een tophoek van altijd 104,5 graden zijn verbonden met een zuurstofatoom.De afstand tussen de atomen bedraagt altijd 0,095718 nanometer (=10^-9 meter).In de ijsfase bedraagt de eerder genoemde tophoek 109,5 graden.Volgens observationele studies vormen watermoleculen snel wisselende hexa-pentagonale structuren.(uit:Waterexpert).Water leeft ook zonder enig levend organisme.De verhouding 2 waterstofatomen op 1 zuurstofatoom gaat alleen op bij een ph van 7.Is het aantal H+ ionen groter dan het aantal OH- ionen,dan noemt men het water zuur.Wanneer het aantal H+ ionen kleiner is dan het aantal OH- ionen wordt het water basisch genoemd.Water staat voor leven,het is noodzakelijk voor al het leven op aarde. Het is een van de elementen waarop oude geneeswijzen zijn gebaseerd.Het staat ook symbolisch voor zuiverheid en puurheid.Zuiver water staat voor natuur.De waterdruppel is klein maar volmaakt in zijn vorm.In de natuur vinden we de regendruppel op bladeren,bloemen en op spinnenwebben in de vorm van dauw.Als we een foto bekijken van een roos met en zonder waterdruppels erop,dan zien we een roos met druppels als een frisse, levende en pure roos.
De frisheid van het leven is geassocieerd met water en m.n. waterdruppels.Hoe klein die druppels ook zijn,ze vormen een oceaan in verbondenheid.Het water volgt een kringloop, evenals de kosmische cycli en het leven en dood op aarde.Als de zon het water in de oceanen verwarmd, dan zal de bovenste laag verdampen.
De waterdamp stijgt op tot hoog in de lucht.Er is ongeveer 430 000 vierkante km verdampt water in de lucht. Daarboven is de temperatuur veel lager,de waterdamp condenseert.Het verandert in hele kleine waterdruppeltjes die direct weer veranderen in ijs. Omdat de waterdruppels zo klein zijn zweven ze in de lucht.Op grote afstand zie je ze als wolken.De wolken worden door de wind verplaatst.Als een wolk te zwaar wordt,vallen er ijsdruppels naar beneden en smelten onderweg tot regendruppels.Ongeveer 90% valt terug in de oceanen en 10% van de neerslag valt terug op aarde.Men heeft berekend dat één watermolecuul er 38 000 jaar over zou doen om een totale kringloop te doorlopen:vanuit de oceaan,via de atmosfeer en via het grondwater weer terug naar de oceaan.Een watermolecuul zou in 1000 jaar een reis door alle oceanen van de wereld kunnen maken.(uit:water kringloop).Als een vallende druppel het wateroppervlak raakt, vindt een complex proces plaats.Door de uitwisseling van energie tussen de kleine druppel en het grote wateroppervlak worden ingewikkelde vormen en trillingen veroorzaakt.Zo kan een douche een verfrissend en heilzaam effect hebben op het menselijk lichaam.Andere vormen van watertherapie kunnen het lichaam stimuleren om energie vrij te maken,om het zelfgenezend vermogen aan te spreken.Verder kan de kleine waterdruppel toveren met licht,door zich als prisma te gedragen en ons alle kleuren van de regenboog te laten zien.Wanneer de zon een watergordijn beschijnt zien we één van de karakteristieke natuurverschijnselen.Als een waterdruppel valt in een plas water geeft dit een plons.Nadat deze druppel is opgenomen in het grotere geheel,verspreiden de rimpelingen zich als volmaakte cirkels over het verder zo vlakke wateroppervlak,om pas na vele meters verder langzaam uit te doven of totdat de golfjes in het water botsen tegen de terugkerende golfbeweging.Als een waterdruppel valt in een luchtledige ruimte kan deze niet plonsen op een plat oppervlak.Dit plonsen wordt door lucht veroorzaakt en niet door het water zelf.Als we in een experimentele toestand de luchtdruk kunnen laten variëren van 1 bar tot 10 millibar,dan zien we dat de plons volledig verdwijnt bij een luchtdruk van 0,2 millibar.Dit betekent dat waterdruppels op de maan nooit uit elkaar kunnen spatten.Omtrent de energetische processen,welke zich in water afspelen zijn enkele opmerkelijke feiten vermeldenswaardig.Waterdeeltjes hebben zoals de meeste moleculen,atomen en elementaire deeltjes (quarks) een vorm van bewustzijn.Deze vorm van bewustzijn kan zich evenals bij levende organismen verdichten en kan het collectieve bewustzijn toenemen.Door bijvoorbeeld water te koken en daarna weer af te koelen vindt een leerproces plaats,waardoor een kookproces na enkele malen afkoelen anders verloopt dan de eerste keer.Het is bekend van elementaire deeltjes welke langere tijd verbonden zijn geweest,zich paarsgewijs blijven gedragen,ook al is hun onderlinge afstand tot 1,5 km vergroot.
Water is een bijzondere vloeistof.Het kan veel gastmoleculen herbergen,warmte vasthouden en daardoor de temperatuur van zijn omgeving sterk beïnvloeden.
Water, zuiver water is belangrijk voor onze gezondheid.Wat gebeurt er nu eigenlijk in zuiver water,dat we afsluiten van het licht en lucht en wat we diep onder de grond bewaren?Waarom is die vraag belangrijk? Omdat als er iets gebeurt in de vorm van verval van waterstof atomen,we iets kunnen zeggen omtrent het ontstaan van alle materie in onze kosmos. Grote kubieke tanks die onder de grond experimenteel worden geobserveerd met hypermoderne foto- en energie detectoren en het verval van protonen en neutronen kunnen vaststellen.In de tank is het exacte aantal watermoleculen bekend.Deze gegevens zullen ons binnenkort belangrijke informatie verschaffen omtrent het mogelijke ontstaan van de eerste deeltjes en antideeltjes welke na de oerknal zijn gevormd.Water blijft ook wetenschappelijk gezien een bijzondere vloeistof.
Een waterdruppel is net als een mens,vluchtig en nietig op aarde,doch machtig en onsterfelijk in verbondenheid.

J.J.v.Verre.