zaterdag 12 juni 2010

Maya.Maya,een begrip uit het Sanskriet,wat illusie betekent. Vanuit het Hindoeïsme en Boeddhisme kan het worden omschreven als “sluier van illusies”. In de oude Vedische geschriften wordt melding gemaakt van de illusoire aard van de materie. De wereld van deze illusie, waarin wij denken te leven, de “samsara” is volgens deze oude overleveringen, niet de echte wereld. Samsara is de wereld zoals die door de niet verlichte mens wordt beleefd. De wereld die wordt overheerst door dualiteiten, door emoties van irritatie,boosheid,begeerte, verwarring en de gedachte van gescheidenheid.Omdat de mens door die sluier van illusie is omgeven,wordt de werkelijke toestand van de wereld aan zijn gezichtsveld onttrokken. De beide bovengenoemde religies gaan er vanuit dat deze onvolmaakte toestand de mens verhinderd om zijn ware geluk te vinden. Deze versluierde waarneming zou door meditatie kunnen worden verlicht. Dit onwerkelijke beeld van de wereld wordt veroorzaakt door onze beperkte zintuiglijke waarneming van de materie en een foutieve interpretatie hiervan.De werkelijkheid ligt niet opgesloten in het voorwerp van zintuiglijke waarneming,maar in de gedachte aan deze waarneming.Het voorwerp is de materiële manifestatie van de belichaming van de gedachte.Deze schijnbare werkelijkheid van de materie is de onzichtbare valkuil,waar wij mensen,steeds intrappen.Wij zouden de materie slechts kunnen zien als symbolen,die de werkelijke informatie aan ons overdragen.
De ontdekking van de eigenschappen van quarks en andere kleine deeltjes laat zien dat de materie als zelfstandige entiteit een illusie is en slechts stabiel blijft als onderdeel van een groter geheel.Alles wat bestaat,is onderling afhankelijk van elkaar en op een bepaalde manier met elkaar verbonden.

De oosterse filosofie is altijd verder geweest dan de westerse als het gaat om de plaats van de geest in relatie met het stoffelijke. Het idee dat materie niet werkelijk bestaat,druist in tegen de westerse mentaliteit van wat je ziet, dat is er en wat je niet ziet, is er niet. Ook de bewijsbare opvattingen liggen verankerd in de kooi van de driedimensionale werkelijkheid. Een werkelijkheid die multidimensionaal is zal pas echt gaan leven als we vanuit de kwantummechanica leren dat het allerkleinste deeltjesfragment zich niet beperk tot onze driedimensionale werkelijkheid. Een werkelijke verklaring voor het energetische gedrag van het allerkleinste wordt pas mogelijk indien we beseffen dat registratie vanuit bestaande onderzoekscriteria niet meer voldoen. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw kwam de theosofische beweging van Helen Blavatsky met de integratie van de oosterse filosofie in ons westerse denken. We weten dat Einstein altijd het boek van haar: “De geheime leer”op zijn nachtkastje had liggen en regelmatig passages uit dit boek las als een vorm van meditatie voor zijn gecompliceerde natuurwetenschappelijke berekeningen. We weten nu dat het spirituele niet meer tegenover het fundamenteel wetenschappelijke staat. Het steeds meer samengaan van deze denkwijzen zal uiteindelijk leiden tot nieuwe ontdekkingen.Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van paranormale verschijnselen.
Het bestuderen van energiepatronen welke zich om ons heen bevinden.Elke entiteit draagt een energieveld met zich mee,dat non locaal met de betrokkene is geassocieerd,doch tevens als netwerk met andere entiteiten is verbonden.

De interactie van lichaam,geest en bewustzijn.Hierbij speelt het bewustzijn een overkoepelende rol, die onze geest creëert en de wisselwerking met ons lichaam, als ons ik, mogelijk maakt.Wij zijn geen bewustzijn, maar het bewustzijn is ons.
De helderheid van onze geest zal beslissen of we verder willen lezen of niet en of we Maya willen begrijpen.Een helder denkvermogen is nodig om het gesluierde leven te doorzien en te weten wat de werkelijkheid inhoudt. De mens wikt,het bewustzijn beschikt.


J.J.v.Verre.

Deze beschouwing is opgedragen aan de bijzondere persoon Joop Francke (20/4 ’49 - 21/1 ’07), die met zijn boek:”Materie als symbool van onze geest” mij heeft geïnspireerd tot vele overdenkingen. De eerste alinea is met iets andere woorden uit zijn boek overgenomen.

Litteratuur :
-De geheime leer,H.P.Blavatsky. Theosophical University Press agency,Den Haag.
-Materie als het symbol van onze geest, Joop Francke. Uitgeverij De Kenniskwekerij

dinsdag 1 juni 2010

Zien zonder zeggen.

Kijken en luisteren naar de ander maar geen waardeoordeel uitspreken. Dit is een belangrijk sport op de ladder van de spirituele ontwikkeling. We kunnen als mensen dit alleen ervaren indien we onszelf goed kennen en ook bewust zijn van de donkere kanten van onze persoonlijkheid. Die zelfkennis is onontbeerlijk om tot geestelijke groei te komen. Kijken en luisteren zonder direct met een oordeel klaar te staan, laat staan een veroordeling.Indien je de duistere kanten van jezelf kent,herkent en bewust benoemd,zal het gemakkelijker zijn om gevoelens van de ander te accepteren. Als je bewust bent van je eigen gevoelens van angst, ergernis, afgunst, pijn,teleurstelling en verdriet en je leert deze los te laten, dan kun je voorkomen dat je jouw eigen gevoelens op een ander afreageert. Dan is het mogelijk om echt naar de ander te luisteren. En door echt te luisteren is de ander ook beter te helpen. We kunnen dan de ander beter begrijpen en beter van advies voorzien,zonder dat we de zaken op onszelf projecteren. Ook moeten we ons niet laten meeslepen door de emoties van de ander, want daar is die ander niet mee gebaat. Wel moeten we begrip en mededogen tonen en laten zien dat we door verbondenheid met de ander,open staan om die emoties te ontvangen.
Door deze manier van kijken en luisteren zal ons bewustzijn groeien, maar we zullen ons ego moeten laten krimpen en de eenvoud van ons zijn moeten bewaren.
Zien zonder zeggen is een gave die ons kan verlichten naar een nieuwe samenleving, welke menselijker en liefdevoller kan worden.
Ik ben jij, jij bent mij, wij zijn zij met ons erbij.


J.J.v.Verre.


Litteratuur :

-De zevenstappen naar wijsheid en vrede,Hans Stolp,Uitgeverij Ankh-Heres,Deventer.
-Het pad van mededogen, G.de Purucker.Uit:Fountain-Source of Occultism.Theosophical University Press, Pasadena, Den Haag.