zondag 4 maart 2012

Spirituele intelligentie.Intelligentie ligt verankerd in onze genetische constitutie. Deels veranderd door de evolutie, deels door introductie van getransformeerd DNA materiaal, mogelijk van buitenaardse origine. Het is geen zelfstandig fenomeen maar staat in nauwe verbinding met onze fysieke aanwezigheid, waarbij geestelijke en lichamelijke gezondheid een van de dragende pijlers zijn. Alles wat met intelligentie te maken heeft wordt door onze hersenfunctie bestuurd. Ons IQ , intelligentie quotiënt, stelt ons in staat om doordacht, logisch en volgens aangeleerde regels te denken. Het EQ , de emotionele intelligentie, stelt ons in de gelegenheid om emotief en associatief te denken in relatie met de gevoelens van onszelf en met die van de ander. De SQ , spirituele intelligentie, stelt ons in staat om intuïtief, creatief en extradimensionaal te denken. Dit geeft ons de mogelijkheid om meer inzicht te vergaren en onze blik grensoverschrijdend te verleggen. Howard Gardner beschrijft in zijn boek Multipele Intelligences, dat er ten minste zeven soorten van intelligentie bestaan, waaronder muzikale, ruimtelijke en sportieve intelligentie. De Amerikaanse natuurkundige en filosofe Danah Zohar stelt in haar boek Spirituele intelligentie dat de talloze verschillende vormen van intelligentie in verband kunnen worden gebracht met drie neurale systemen in de hersenen. Alle andere varianten zijn te herleiden tot het basale IQ, EQ en SQ.

Danah Zohar beschrijf in haar boek dit fenomeen als de spelbepaler wat ons leven van waarde maakt.Zij noemt het onderzoek van Rodolfo Llinas die met behulp van magneto-encefalografie(MEG) de functie van 40Hz oscillaties in de hersenen uitvoerde. Deze snelle golfbewegingen komen overal in de hersenen voor, in uiteenlopende systemen en op verschillende niveaus. Zowel in de perifere zenuwbanen van reukorgaan en retina, als in de thalamus, in de thalamische reticulaire kern en in de neocortex. Deze 40 Hz oscillatie vormen het neurale substraat voor de spirituele intelligentie. Zoals lineaire of seriële zenuwbanen rationele, logische verwerking van gegevens mogelijk maken(IQ). En parallelle neurale netwerken de verwerking van halfbewuste en onbewuste associatieve gegevens(EQ). Zo bieden deze 40Hz trillingen in het gehele brein de mogelijkheid om onze ervaring te coördineren en in een ruimer zingevend kader te plaatsen Het is de basis voor een effectief functioneren van het IQ en EQ, de essentie van onze menselijke intelligentie.

Ook haar inzichten omtrent de relatie tussen kwantumfysica en bewustzijn zijn baanbrekend. Het leven is opzoek naar betekenis en zingeving en door het leven in die betekenis te beleven is het aardse leven te veranderen. Zij vergelijkt de dualiteit van geest en lichaam, met de dualiteit tussen golven en deeltjes. De basis van het bewustzijn wordt door haar gelegd bij bijzondere kwantumdeeltjes, die bosonen worden genoemd. Deze deeltjes gedragen zich soms alsof ze één reusachtig superatoom zijn. Deze eenheid wordt het Bose-Einstein condensaat genoemd en zou de basis vormen van bewustzijn en identiteit. De ervaring van het eigen zelf t.o.v. de omringende wereld, zou een coherente ordening van bosonen activiteit in het zenuwweefsel van de hersenen zijn. De wisselwerking tussen bosonen en andere kwantumdeeltjes, zou de plek kunnen zijn waar materie en geest met elkaar interfereren en waar mogelijk het kwantumvacuüm of nulpuntveld (Akasha-veld) mee is bezield. Vanuit deze hypothese zou bewustzijn materie kunnen scheppen en kan de mens zijn eigen realiteit creëren. Geen van mijn vrienden die fysica hebben gestudeerd zullen de bovengenoemde hypothese onderschrijven, zeker niet bij 37 graden Celsius. Echter binnen het concept van de spirituele filosofie bestaan opvattingen en ideeën als mogelijkheden binnen het meerdimensionale karakter van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid wordt gemakkelijker te begrijpen als we ons denken buiten de bestaande kaders kunnen plaatsen en uiteindelijk een nieuwe waarheid kunnen creëren.

Spirituele intelligentie is de basis voor een spirituele ontwikkeling in de richting van creativiteit, bezieling en intuïtief vermogen. Het kan zich in het leven ontwikkelen door bezinning, bewust leren kijken en luisteren, lezen en leren om gebeurtenissen te interpreteren in een ruimere context en jezelf in liefde te verbinden met alle levende entiteiten. Spirituele intelligentie is niet verbonden met religie, wel bestaat er in godsdiensten een expressie van deze vorm van intelligentie. Bij fanatieke religieuze stromingen is het SQ meestal laag. Het SQ is wel gerelateerd aan holistisch denken, een hoge graad van zelfbewustzijn, het vermogen om pijn en lijden onder ogen te zien, flexibel denken, de waarom vraag te stellen en te zoeken naar fundamentele antwoorden, afstand nemen van die gedachten welke onnodig leed kunnen veroorzaken, zich laten inspireren door visies en waarden die de mensheid als geheel ten goede komt.

Spirituele intelligentie is de katalysator die ons bewustzijn transcendeert naar een nieuwe plaats in het universum, daar waar de essentie van onze ziel de restanten van ons ego heeft gesublimeerd.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.

Literatuur
:

-Spirituele intelligentie, Danah Zohar & Ian Marshall, Kosmos-Z&K Uitgevers,Utrecht,2001.
-The Quantum Self: Human Nature and Consciousness Defined by the New Physics,
ISBN 0688087809,1990.
-Multiple Intelligences, Howard Gardner, HarperCollins, New York, 1993.
-Emotional Intelligence, Daniel Goleman, Bantam Books, New York,1996.
-Als wij de scheppers zijn van onze eigen realiteit, Tijn Touber, Ode Magazine, mei 2005.
-Coherent 40 Hz Oscillation Characterices Dream State in Humans,Proceedings of the National Academy of Science,USA, vol 90,pag.2078-2081, maart 1993.