donderdag 23 april 2009

Homo Luminus

-2012-Op weg naar 2012 heeft de homo sapiens de lotsbestemming om te evolueren tot een mensenras met vernieuwde eigenschappen. Dit proces van verandering in denken en doen wordt mede geïnitieerd door het moment in de kosmische cyclus waarop onze vader zon op één lijn staat met het middelpunt van ons zonnestelsel,op 21 december 2012.Dit kosmische gebeuren creëert een nieuwe energie welke de mensheid kan gebruiken om zich bewust te worden van hoedanigheden die eeuwenlang verstopt zijn gebleven in de geprogrammeerde versie van ons menszijn. Dit beleven heeft ons doen geloven in een hogere macht die vertelde dat wij mensen van nature slecht zijn door de zondeval en alleen een plaats in de hemel verdienen als wij goed luisterden naar de woorden van onze overheersers.Geloof in het goede is belangrijk maar kan gemakkelijk ontaarden in een dualistische keuze,die de vrijheid van anders denkende beknot.De energetische verandering heeft maar een geringe directe betekenis in de evolutie van ons bewustzijn. Op weg naar 2012 zijn het de boeken,tijdschriften,televisie en internet die steeds meer aandacht gaan schenken aan liefde en verbondenheid en ons bewustzijn geleidelijk aan laat evolueren naar een hogere trillingfrequentie en de homo sapiens tot homo luminus,de verlichte mens verheft.De erkenning dat wij, gematerialiseerde lichtwezens,onze afkomst en bestemming weer gaan herinneren.De term ”homo luminus”is ontleend aan de boodschap van de Inca’s,die met de Munay-ki inwijding een boodschap verkondigen over onze toekomst.In het verleden was de Munay-ki alleen bestemd voor Incasjamanen, doch recent via sjamanen van de Q’eros aan ons beschikbaar gesteld.De Q’eros,een volk uit Peru,dat bekend staat als traditioneel levende afstammelingen van de Inca’s. De Munay-ki zijn de codes voor de nieuwe mens en bestaat uit negen inwijdingen of initiaties genoemd en is te vergelijken met nieuwe software die ons DNA kan transformeren.Het woord Munay-ki betekent letterlijk liefdeskracht.Deze liefdeskracht moet de mensheid helpen om de liefde en verbondenheid toe te laten in ons denken en doen en ons te herinneren aan ons zijn,onze essentie als gematerialiseerd lichtwezen.De ontmoeting van onszelf met de aarde,de natuur in het energetisch samenspel van vele verbintenissen,die de liefde moet absorberen vanuit al zijn hoedanigheden. De nieuwe, verlichte mens zal lachen om het idee van afgescheidenheid en het begrip oorlog en honger niet meer begrijpen. 2012 zal geen directe cesuur zijn in de geestelijke ontwikkeling van ons mens-zijn,maar wel een katalysator in de richting van verandering.Deze geleidelijke verandering zal met nog vele obstakels gepaard gaan,maar ik verwacht dat als 10% van de wereldbevolking zich een homo luminus mag noemen,een sneeuwbal effect de veranderingen dusdanig zullen versnellen dat echt een nieuwe tijd zal aanbreken.Nu zullen we ons moeten bezinnen hoe de weg naar 2012 gebruikt kan worden om het bewustzijn te activeren en hoe we de veranderingen in ons menselijk denken kunnen incorporeren.

De dwaze hang naar alsmaar meer materie zal moeten worden omgebogen tot acceptabele proporties.Het gevoel van gelukkig zijn zal in zijn wezen moeten worden geanaliseerd en niet meer worden gerelateerd aan stoffelijke idealen,welke zich als onkruit voortplanten en waaruit nimmer bevrediging kan worden verkregen.De homo sapiens kan kiezen voor de ongelijkheid,de armoede,de honger,strijd en pijn óf voor de weg naar verbondenheid met de natuur,zijn medemensen en zichzelf in relatie met dat ene dat telt.Het ene dat zijn ware aard,zijn ziele-energie omsluit.Denken in liefde en verbondenheid is de kern van ons mens-zijn.


J.J.v.Verre.

Literatuur:

NLP,Sjamanisme en kwantumfysica,Paul Liekens.
2012...en daarna? Paul Liekens en José de Graaf.
Afdalen in je ziel,Alberto Villoldo.
De hoeders van de aarde,Alberto Villoldo.
Munay-ki,the Next Step in Evolution,website.
www.thefourwinds.com
Munay-ki,een geschenk van de Inca's,www.munay-ki.nl

zondag 12 april 2009

De drie-eenheid.Verleden,heden en toekomst zijn de drie grootheden die ons driedimensionale denken vastmaakt aan de belevenis van de tijd. Deze tijd is de versneller die het nu doet verdwijnen op de weg tussen verleden en toekomst. Deze drie grootheden zijn geen eenheid ,maar een lijn tussen vroeg en laat, tussen hoop en berusting,tussen herinneren en zien,tussen geboorte en sterven. Als we de drie-eenheid als volgt omschrijven,krijgen we een ander beeld van het nu in relatie met zijn naaste buren. Als we het tijd denken laten varen door de grootheden anders te benoemen,dan begrijpen we direct het onderliggende probleem. Was -is- komt geven geen tijdsverschillen aan,als we vanuit het nu ,het is redeneren. Want was bestaat alleen in het nu,evenals het komt. Er is een entiteit die was geboren en uiteindelijk komt te vergaan. Er is geen was in het verleden,maar alleen in het nu. Het komt kan alleen in het nu verschijnen en niet in de toekomst. Het struikelblok voor de mens is immer het volgende: de toekomst wordt gezien door het verleden te extrapoleren en het nu wordt gezien als een onderbreking van de weg naar de toekomst. Het nu is veel meer dan wachten op de volgende stap. Het is alles wat er is. Het nu is de enige plaats waar zich de scheppende energie bevindt. Het nu is het enige dat was,dat is en altijd zal blijven als spil in de drie-eenheid van ons bestaan. Ons denken zal moeten worden omgeschoold tot de ondeelbare grootheid van het nu bewustzijn. Alleen verandering in het nu zal het denken vervolgen op de cirkel van ons bestaan. Het cyclische gebeuren plaveit de weg van vooruit snellende gedachten. De eenheid van de drie elementen plaatst de mens in de niet-tijd en schept de kans om liefde in verbondenheid te ervaren in ons aardse bestaan. De weg naar de toekomst is de keuze in het nu voor harmonie en verbondenheid met vriend en vijand,met buur en tegenvoeter,met overheerser en onderdrukte ,met plant en dier, met alle levende wezens die onze aarde bewonen. De drie eenheid zal het kader vormen om als een burcht het nu te beschermen. In het nu zullen we moeten leren te vergeven,te vergeten,te geven en op zoek gaan naar de kracht van de energetische verbondenheid die elk individu plaatst in de onmetelijke grootsheid van ons bestaan. Het leven in het nu is zoeken naar die eenheid van mens-zijn ,die het gezamenlijke bestaan behoedt en zich in spirituele kracht mag blijven verrijken. Het materiële zal moeten desintegreren in de rijkdom van ons zijn en die welstand die we allen bezitten zullen we moeten leren ervaren.
Tenslotte nog een citaat uit een beroemd boek: “heb je naaste lief zoals jezelf”. Denk in verbondenheid,van eenheid en oneindigheid: ”ik ben jij,jij bent mij,zij zijn jou met mij erbij”.

J.J.v.Verre.

zaterdag 4 april 2009

De sterrenhemel in verwondering

---------------------------------------------------------
Ik fiets door de koude winternacht,kijk omhoog en zie de schitterende sterrenhemel met de maan in zijn eerste kwartier. Ik kan Jupiter onderscheiden,de Grote Beer en de Pleiaden. Ik vraag me af hoe mensen zo’n vierduizend jaar geleden precies wisten welke lichtpuntjes planeten van ons zonnestelsel zijn en welke hemel lichtjes sterren zijn zoals Sirius en Canopus . De “primitieve mens” moet hebben geweten dat planeten banen beschreven welke voorspelbaar zijn. Ook tempels en piramides gebouwd op uiteenlopende plaatsen in de wereld zoals Egypte,Cambodja en Zuid-Amerika verwijzen naar eenzelfde sterren en planeten constellatie. Er moet in die tijd onderling contact zijn geweest tussen de bouwers of zij moeten zijn onderwezen door een groep van ingewijden die kennis hadden omtrent de kosmos. Deze laatste visie is aannemelijk als we denken aan het boek van Erich von Dänicken: Waren de Goden kosmonauten ? Ook de boeken van de Britse schrijver Graham Hancock verwijzen naar een prehistorische superbeschaving. Deze bestond al ver voor de tijd der Egyptenaren. Ze bezaten hogere kennis van de kosmos en beschikten over geavanceerde technieken ,welke het mogelijk maakte om de gigantische monumenten als de Grote Piramide te bouwen. Dit bouwwerk is voor mij het ultieme bewijs dat in de tijd van de Egyptische beschaving,zo’n 2600 jr. voor Christus, dit wereldwonder nooit geschapen kan zijn. Deze Egyptische trekpleister is bijna een volmaakt vierkant. De trots van het Egyptische volk. Dat kan een van de redenen zijn dat de Egyptologen blijven vasthouden aan de schoolboeken geschiedenis omtrent de bouw van dit magistrale werk tijdens het bewind van Farao Cheops. Een ander fenomeen dat voeding geeft aan het begrip prehistorische superbeschaving zijn de onderwater formaties van Yonaguni. Dit meest westelijk gelegen eiland van Japan herbergt voor de kust een onderwater ruïne die door archeologen en geologen wordt gedateerd voor het einde van de laatste ijstijd.
In de oudheid had men kennis van de mathematische constante pi, de gulden snede,ook wel phi genoemd en de megalithische yard welke direct is afgeleid van de cirkelomtrek van de aarde,gemeten over de beide polen. Het getal pi,dat de verhouding tussen de diameter en de omtrek van een cirkel uitdrukt. De wiskundige constante is een irrationeel ,zelfs transcendent getal. Dit houdt in dat pi niet als een verhouding tussen twee hele getallen te schrijven is en dat in de decimale uitwerking geen zich herhalend patroon voordoet. Zowel pi als phi zijn terug te vinden in de grote piramide. Pi komt als getal te voorschijn als we tweemaal de basislengte van de piramide nemen en delen door de hoogte. Phi wordt gevonden door de lengte van de schuine helling van de piramide te delen door de helft van de basislengte. Ook de tempel bij Luxor toont het bewijs dat de Egyptenaren de Gulden snede op verschillende manieren gebruikten als architectonische maat. Zo’n duizend jaar voor Pythagoras. De megalithische yard als maat gebruikt bij 200 steencirkels. De diameters van de cirkels waren meestal veelvouden van deze MY. Als men de omtrek van de aarde als een cirkel in 366 graden verdeeld, de neolithische cirkel,dan is elke graad een absolute draaing van de aarde t.o.v. de sterren. Deze MY (=82,96cm.) werd niet materieel vastgelegd,niet berekent op basis van de sterrenhemel, maar werd afgeleid van de loop van Venus. Knigt en Butler tonen aan dat de megalitische Yard eenvoudig kan worden gereconstrueerd m.b.v. een slinger en de beweging die de planeet Venus langs de avondhemel maakt. Vandaar dat de Venus observatie in combinatie met de winterzonnewende en de lentenachtevening zo belangrijk was. Ook in de Soemerische cultuur bekleedde de planeet Venus een belangrijke plaats, evenals later bij de Babyloniërs en de Minoïsche beschaving. Vanuit deze lengtemaat kon men m.b.v. kubussen deze omzetten in een inhoudsmaat,zoals de pint,gallon en bushel. Ik kijk naar de hemel en denk aan de tijd dat de Babyloniërs op hun tempeltorens,Zikkoerrats, de hemelweg van Venus in kaart brachten,zo’n 4000 jr. geleden.
Ik weet niet of de lichtpuntjes aan de hemel het aards bewustzijn ervaren of dat zij het zijn van een gematerialiseerd wezen niet kennen,maar toch voel ik de verbondenheid met de kosmische ingezetenen als een extradimensionale band. Het leven kruipt voort in een doolhof van dualiteiten terwijl sommige sterren welke wij waarnemen niet eens meer bestaan als ster. De illusoire werkelijkheid toont zich aan ons firmament en die uitgebluste onwetendheid beangstigd mij. Ik sluit mijn ogen en ervaar een intensief verkeer tussen sterren en planeten. Het licht is de boodschapper tussen zien en gezien worden. Een wolk drijft voor de gele maanschil en verduisterd mijn maangedachten . Even later wordt ster voor ster weggenomen in de aanstormende wolken van een naderende depressie. De prachtige sterrenhemel is verdwenen achter de donkere horizon.

J.J.v.Verre.

Geraadpleegde literatuur:

-Souls of Distortion Awakening, Jan Wicherink.
-Civilisation One, Christopher Knight & Alan Butler.
-de Megalitische Yard, Cees de Waard, jan. 2008.
-Het mysterie van de maan., M.J. de Haan, Enschede,2007.
-Gods of Dawn,The Message of the Pyramids and the True Stargate Mystery, Peter Lemesurier.
-Waren de goden kosmonauten, Erich von Däniken.
-Fingerprints of the Gods, Graham Hancock.