woensdag 26 september 2007

De vrije wil

----------"Jezus al zegenend",olieverf op hout,J.H.Jurres(1875-1946).


Het lot is een belichaamde toekomst projectie,een gematerialiseerde droom.Zolang de mens de wil van zijn Zelf -de wil van het Goddelijke-laat overheersen,gebeurt in het gebied van de materie en in de zogeheten "werkelijkheid",dat wat hijzelf bewust wil.En daarom beheerst hij ten dele ook zijn lot.Want het Zelf van de mens heeft de macht om die dromen,die in het onbewuste op hun verwerkelijking wachten weer optelossen en tot geestelijke energie om te zetten.Op het ogenblik echter,dat de mens zich met wezensvreemde,niet uit zichzelf voortkomende krachten identificeert of niet als ego gestuurde impulsen vanuit zijn lagere aard herkent en deze als zijn eigen wil erkent,gaat het fout.Er gebeurt iets wat zijn Zelf niet wil,maar wat zich onbewust voltrekt als neurotransmitters receptoren van het limbische systeem activeren.Al denkt hij nog zo zeker,dat het zijn eigen wil betreft.Dan verliest hij het stuur over zijn eigen lot en is de mens volledig overgeleverd aan de blinde krachten van het noodlot.In dat geval ontstaan er uit projecties,uit droombeelden,die zich latent in het onbewuste bevinden,gebeurtenissen die onvermijdelijk zijn en die de levensloop op aarde bepalen.Deze gebeurtenissen geven een richting aan,doch hebben geen formeel doel.De onderlinge verbondenheid van alle entiteiten dicteert het verdere verloop van de gebeurtenissen en individuele wil beïnvloeding verandert niet daadwerkelijk de uitkomsten.Wel zou het kunnen zijn dat een "vrije" wil van niet ego gebonden motieven zich in harmonie met het hogere bewustzijn verkeert en zodoende het lot in een positieve richting kan beïnvloeden.Die enkele momenten in ons leven zijn buitengewoon belangrijk.Dat zijn de momenten van keuzes die er echt toe doen,waar het echt op aankomt.Een ultieme "vrije" keuze op een belangrijk moment in ons leven,noemen we de evolutionaire transformatie momenten.Of dit een echte vrije wil is,of een toevallige samenloop van krachten op een bijzonder moment,is de vraag.De uitkomst van het verloop van gebeurtenissen hangt niet af van toeval,maar is gebaseerd op het Goddelijk plan,het hoger bewuste en het veld van elektromagnetische verbondenheid met alles wat is,wat was en met alles wat nog gaat komen.Het kosmische ritme kan niet worden verstoord en alle aardse veranderingen zijn tot op zekere hoogte gelimiteerd.Gebeurtenissen welke een sterke invloed uitoefenen op de aarde als geheel,zullen door andere moeten worden gecompenseerd.Alleen dan kan het kosmisch plan,met al z'n cycli in meerdere dimensies ten uitvoer worden gebracht.De invloed van vrije keuzes op aards niveau kan kosmisch gezien onbelangrijk lijken,maar de som van alle "vrije" keuzes tezamen zeer zeker niet.De discrepantie in deze stelling zit in het volgende:als een "vrije"keuze mogelijk is vanuit ons hogere Zelf en andere "vrije" keuzes ook,dan kan dit alleen worden gehonoreerd binnen het kosmisch plan.Als keuzevrijheid betekent kiezen voor die zaken,welke leiden tot een verheven ideaal,waarvan de uitkomst vaststaat,dan is er eigenlijk niets om echt voor te kiezen.We doen mee met het goddelijk plan of niet.De enige vrije keuze die een mens kan maken zijn dan onbelangrijke zaken,zoals:ik beweeg 3x mijn rechter wijsvinger op en neer.En zelfs die keuze is niet voor een ieder mogelijk om uittevoeren.Een andere gedachte is,dat er veel vrije keuzes op aarde bestaan,doch dat alle dreigende ontsporing van de kosmische wetten vanuit andere dimensies moet worden gecompenseerd.De mens op aarde heeft een vrije wil,mits de gevolgen van zijn gedrag binnen de speeltuin beperkt blijven.Heel veel zaken,die de mens wil kan hij niet bereiken, omdat de informatie ontbreekt.De informatie hoe hij z'n wil in daadkracht kan omzetten.Hoe een gedachte gematerialiseerd kan worden.Misschien kan een wil pas manifest worden als de geheimen van het wiskundige leven worden geopenbaard en als de mens wordt ingewijd in de kringloop van geest en materie.Hoe een wil in daadkracht en materie om te zetten is een kunst,welke kan worden geleerd.Zwaartekracht omzeilen,stoffelijke bindingkrachten manipuleren,bewust kunnen afstemmen op het elektromagnetisch netwerk wat ons allen omringt.
Misschien bestaat een "vrije" wil alleen onder die omstandigheden,
waarbij we niet meer vrij zijn maar gebonden aan de strenge wetten
van een nieuwe wereldorde,die de mens naar een hogere dimensie tilt.

J.J.v.Verre.

dinsdag 25 september 2007

De onzichtbare werkelijkheid


Alles wat voor ons zichtbaar is, wordt gevormd door op zichzelf onzichtbare kleine deeltjes die snel rond tollen in de microwereld.De zichtbare vorm in onze dimensie is een projectie van een onzichtbare werkelijkheid in een gematerialiseerde wereld.Wat wij zien als werkelijkheid is de verdichting van elementaire materie,welke een vorm creëert die voor ons als grootheid herkenbaar is.Deze vorm van gematerialiseerde energie wordt geboren en gaat weer verloren in de tijd.Hoe lang iets blijft bestaan hangt af van de aard van het materiaal, de zorg waarmee het wordt bewaard en de destructieve krachten die erop inwerken.De tijd welke verstrijkt tussen het ontstaan en vergaan lijkt voor ons een lineair gebeuren, doch vanuit de onzichtbare werkelijkheid is dit niet het geval.Vanuit de niet zichtbare werkelijkheid is de tijd zoals wij tijd kennen een tijdloos begrip en zijn de punten op onze tijdlijn niet lineair.Hoe kunnen we ons dat nu voorstellen?We stellen ons twee punten op onze tijdlijn voor, twee momenten welke we ons helder voor de geest kunnen halen.Als voorbeeld: onze 16e verjaardag en 11 sept. 2001.Onze beleving van een dag is een volgorde van gebeurtenissen,welke op die dag hebben plaats gevonden in onze belevingswereld.Onze belevingswereld wordt begrensd door ons denken en door ons waarnemingsvermogen,welke weer wordt bepaald door de gevoeligheid van onze zintuigen.Binnen de zintuigelijke gewaarwording bestaat er een scala aan interpretatie mogelijkheden, welke gekoppeld zijn aan bewustzijn.Dit bewustzijn is niet plaatsgebonden en heeft geen tijdsgebonden relatie met een zintuiglijke prikkeling.Als we op een kalender de dagelijkse hoogtepunten zouden noteren en als we terug zouden kijken wat er vanaf onze 16e verjaardag tot aan 11 sept. 2001 is gebeurd, dan lijkt de relatie lineair te zijn, omdat we uitgaan van een lineair opslag medium zoals een kalender.In werkelijkheid wordt ons leven niet afgestempeld als er weer een uur of dag voorbij gaat.Ons lichaam maakt eerder een soort verval mee wat meer in de buurt komt van een lineaire tijdsrelatie, hoewel energetisch gezien ons lichaam in die tijdspanne al miljoenen keren opnieuw is opgebouwd en nog geen lichaamcel bewaard is gebleven.Eigenlijk zijn wij in die periode nieuwe mensen geworden.Ons bewustzijn dat niet plaats gebonden is krijgt nu te maken met het gegeven van onze 16e verjaardag. Welke data zullen dan verschijnen? Wat zou voor het bewustzijn belangrijk kunnen zijn om te vermelden? Het aantal keren dat we gelachen hebben,aantal minuten van kwaadaardige gedachten,mate van mededogen,aantal liefdevolle gedachten,emotionele afhankelijkheid,de mate van tevredenheid,misschien van echt gelukkig zijn,hartfrequentie,aantal gedachten per tijdseenheid? We weten niet wat ons bewustzijn relevant vind om te vermelden, maar we weten wel dat het geen kalenderdag aantekening is.Laten we proberen af te stappen van de idee dat het menselijk leven zich langs een lineaire tijdlijn verplaatst en dat die lijn kan worden getrokken als twee punten bekend zijn.Als we twee markante punten in ons leven willen belichten, dan lopen er misschien wel meerdere tijdkrommingen doorheen.Als we de tijd zien als een zich oprollende, roterende spiraal, dan bestaat er een cyclisch gebeuren wat zich niet alleen herhaalt, doch waarbij ook tijdsmomenten zich zullen herhalen.Als we de tijd zien als een multidimensionale grootheid, dan kunnen er meerdere tijdsmomenten door elkaar lopen zonder dat wij dat zouden opmerken.Als de materie in de ene tijdsdimensie een andere trillingfrequentie heeft,zouden we dat niet opmerken, zolang deze trillingfrequentie niet aangepast kan worden.We zouden ons kunnen voorstellen dat onze aarde meerdere entiteiten bevat,welke we niet kunnen waarnemen, omdat deze buiten ons trilling bereik liggen.De kleinste microdeeltjes hebben dan een spin welke niet tot een waarneembare verdichting leidt.De onzichtbare werkelijkheid is misschien wel veel verrassender dan wij denken vanuit de illusoire zichtbare wereld.De werkelijkheid die ons bewustzijn bezielt, is tijdloos en immer gericht op het huidige moment.Het meer dimensionale karakter van de werkelijkheid en het eerder genoemde concept van de multidimensionale werkelijkheid.Alles dat bedacht kan worden is waar in een meervoudige projectie van het enkelvoudige.De onzichtbare werkelijkheid moet zichtbaar worden gemaakt in ons denken en daarmee kunnen we meer problemen oplossen, welke nu onoplosbaar lijken.

J.J.v.Verre. 2 maart 2004

woensdag 19 september 2007

De Lichtheid van ons bestaan.

------------------Acryl op linnen, Mieke Westenburg.

Lichtheid is een staat van zijn,die oneindigheid weergeeft.Het licht als oneindige expressie van energie, voortgekomen uit het niets van duisternis.De mens is een schijnwezen in de multi-dimensionale werkelijkheid.Opgesloten tussen geest en materie.Een koorddanser op de tijdlijn tussen verleden ,heden en toekomst.Een deelnemer aan het levensspel tussen geboorte en dood.Tussen weten en weer vergeten en tussen ik en ons allen.Een stoffelijk lichaam geleid door het ongeremde ego.Maar ook het gematerialiseerd lichtwezen uit het goddelijke,uit de energie van het verbondene.Het scheppende, uitstralende,dienende en onbaatzuchtige levende wezen.De entiteit die immer opzoek is naar de spirituele bron van zijn bestaan.Wat brengt de mens in de ene of de andere rol?Er is een script,het karma,het voorbestemde vanuit de kosmische visie van alles wat is en alles wat zich in cycli herhaalt.Is er alleen een kosmische leidraad en wordt het aardse leven bepaald door een veelheid van interacties,waarbij bewuste en onbewuste keuzes een rol spelen?Wat is een bewuste keuze en wat niet?De spirituele filosofie ziet de lichtheid van ons bestaan als volgt:alles wat wij als mensen kunnen bedenken is waar en ook alles wat we nu nog niet kunnen bedenken heeft een energetische plaats als toekomstige werkelijkheid.Wat betekent dit? Alle mogelijkheden bevinden zich op verschillend energetisch niveau en de waarheid van het ene sluit de waarheid van het andere niet uit.De multidimensionale of multi-energetische waarheid geeft aan,dat niet het antwoord belangrijk is,doch alleen de vraag; de vraag is waar het om draait en de antwoorden kunnen velerlei zijn.Om een waarheid te vinden is het alleen noodzakelijk om de vraag te begrijpen.
Als we nu als mensen onze levensvraag begrijpen,zal uiteindelijk het antwoord misschien tegenvallen,omdat de noodzaak voor het vinden van een uniforme waarheid niet meer opgaat.Om terug te keren naar ons uitgangspunt: ego of lichtwezen? Wie is "ik" anders dan jij? Het"ik"in jou is niet van mij.De vraag luidt: wie ben ik?Dat is de levensvraag en het antwoord daarop is niet belangrijk.Wie ben ik?In deze vraag ligt opgesloten,wie kunnen we dan wel zijn,wat zijn onze mogelijkheden? Als we nadenken over deze vraag,zonder een direct antwoord te geven,zullen we beseffen dat de mogelijkheden veel groter zijn,dan een antwoord zou vermoeden.Om een vraag echt goed te begrijpen moeten we afstand nemen van antwoorden en onszelf doordringen van de mogelijkheden welke wij bezitten om ons ego te omzeilen en ons werkelijke "zijn" te profileren.Het lichtwezen in ons allen is aanwezig als wij dit willen en luistert naar de vraag wie wij zijn.De lichtheid van ons bestaan geeft als antwoord: de waarheid is een veelheid van energetische botsingen,welke een nieuwe energetische toestand kan creëren in een veld van gelijke waarneming,doch ook een veld met een andere trillingfrequentie kan beïnvloeden.In hoeverre het leven zich als script ontrolt vanuit een kosmische zienswijze of de menselijke wil een beslissende factor is in de loop van de gebeurtenissen is minder opportuun als we de vraag nader analyseren,dan dat we te snel gaan discussiëren omtrent een divergerend antwoord.

Binnen de vraagstelling:wat beïnvloed onze levensloop?,zijn zoveel deelvragen te ontleden dat we begrijpen dat een aansluitend antwoord niet mogelijk is.Ook op de vraag: wat is denken? verwacht niemand een compact antwoord.
Om terug te keren naar de lichtheid van ons bestaan en te begrijpen wie wij zijn,moeten we afstand doen van ons vertrouwde denken en ons open stellen voor de grondbeginselen van de spirituele filosofie,omtrent waarheid en werkelijkheid.Het concept dat alles dat bedacht kan worden waar is,in een meervoudige projectie van het enkelvoudige.

J.J.v.Verre.

zaterdag 8 september 2007

Tevredenheid

-------------------Acryl op papier, Mieke Westenburg.

Wachten op een gevoel van blijheid , een moment van inzicht in alles wat mooi is en liefde opwekt.Een harmonie van willen en afwachten, van verlangen en verkregen, van energie en materie.Tevreden zijn is het allermoeilijkste, maar tevens het allermakkelijkste wat er is.Moeilijk maken wat gemakkelijk lijkt.Geluk voelen met de toestand van personificatie.Gelukkig zijn met het omringende veld van krachten, welke voor- en tegenspoed initiëren.Weten dar het radeloze hebzuchtige en het goddelijke liefhebbende elkaar afwisselen.Zijn met alles wat ons omgeeft en ons doet stilstaan bij de schoonheid van
de natuur , de kleurende warmte van de zon en de stilte van de nacht, die ons de werkelijkheid ontneemt en ons doet terugkeren naar de fantasie van het licht.Het licht als bron van alles wat leeft en geleefd heeft in de schaduw van vormen en gedachten.Vormen rijkdom in niet aflatende passie voor contrast en andere zwartwit verhoudingen.Schoonheid in zijn pure, ontluikende vormen van speelse onwetendheid.Evenwicht in macht en onderdanigheid.Het spel van voor- en tegenspoed, van ziek voelen of krachtig zijn.Een goed gevoel over jezelf, een afschermen van negatieve invloeden, het weten dat alles wat kan komen een verrijking betekent van een armer verleden.Tevreden zijn is een spirituele zijnstoestand, die is vergeten wat ontevreden was.Duistere dromen drijven vrij in onzekerheid buiten mij, als het koude weer buiten een kas waarin alles warm en vochtig is en zorgt dat vruchten en bloemen niets te vrezen hebben van hagel en vorst.Het passief weten dat alles goed is voor hen die geloven dat rechtvaardigheid niet bestaat.Maar het recht op waardigheid een vanzelfsprekendheid is die de vaardigheid rond het recht niet mag ondermijnen.Het echte weten dat alles dat niet goed is krachtig veranderd moet worden in een richting van gelijkheid en kansrijkheid.Tevreden zijn met jezelf is misschien wel het ergste dat er bestaat en is uiteindelijk de bron van ontevredenheid.Tevreden zijn is een veel verder omvattend gevoel van spirituele kunst, die aan het ego is ontsnapt en zich heeft begeven in het hart van menszijn.Tevreden zijn moet van een individueel welbevinden, naar een gevoel van verbondenheid gaan, waarin wij mensen ons gaan beseffen, dat er geen individuen bestaan, doch alleen fictieve ideeën van solitaire gedachten in een netwerk van verbondenheid.
Tevredenheid zal dan pas tevreden zijn initiëren , als aan deze voorwaarden
is voldaan.

J.J.v.Verre.