woensdag 26 maart 2008

De Tijdmachine (een spirituele fantasie).

------------------Acryl op papier, Mieke Westenburg.

Ik zou de tijd willen misleiden en terug gaan naar het jaar 1600. De slag bij Nieuwpoort.De sublieme strategie waarmee prins Maurits,op weg naar Duinkerken,het oppermachtige Spaanse leger versloeg,in een grote veldslag,op het strand van Nieuwpoort. Mijn eerste idee was om de figuur van Maurits te benaderen door mij in te lezen in de persoon,om uiteindelijk te kunnen dromen,dat ik een gedeelte uit z’n leven kon meemaken.Een tweede idee was om een tijdmachine te vinden,die mij naar 1600kon brengen en mij in de gelegenheid stelde om ook nog op de goede plaats aan te komen.Een reiservaring in de tijd terug;zou ik dat echt durven,als iemand mij vertelde dat er een tijdmachine in zijn laboratorium stond en wachtte op een gemotiveerde vrijwilliger? Mij laten versnellen voorbij de lichtsnelheid,mij door wormgaten heen schieten en hopen dat alles in en met mij in tact zou blijven.Zou ik bij dat ene jaartal blijven,of zou ik een andere keuze maken voor een ander jaartal of bijzondere gebeurtenis? Zou ik zelf wel weten dat ik dat ging meemaken als ik in 1600 was aangekomen? Of was ik misschien per ongeluk in het wormgat gedesintegreerd en had geen binding meer met de gene die ik was.Wie zou ik zijn als ik in die tijd was aangekomen? Een verschijning uit een ander universum,een onzichtbare entiteit,of zou ik mijn eigen ik hebben behouden en ook de wetenschap wat er na 1600 zou gaan gebeuren?Ik vroeg me af of reizen in de tijd niet eenvoudiger kon dan hier boven beschreven mogelijkheden.Hoe dan? Jezelf terug te plaatsen in eerdere levens,of je zijn te versterken en energetisch contact te maken met het ons omringende veld van informatie,om zodoende een te worden met het veld van 1600.De laatste optie leek mij het meest voor de hand liggende en het veiligste.Dus geen tijdmachines,geen regressie therapie en geen moeilijke consequenties van het al of niet voort bestaan van mijn huidige ik, in een vertrouwd universum.Eenvoud zou de uitkomst bieden aan mijn hevige verlangen om 1600 bewust mee te maken.Mijn eigen zijn ging ik versterken om contact te maken met het ons omringende veld van energie.Ik zou mijn ego buiten spel moeten zetten om mijn energetische zelf te kunnen sturen in de richting van mijn doelstelling.Dit lijkt op een paradox om het ego met behulp van het ego te omzeilen.De droomloze slaap,meditatieve hulpmiddelen en informatie van andere tijdreizigers konden mij misschien helpen op weg naar transcendente verplaatsing.Nachtelijke pogingen om in bed aan niets te denken lukte wel,een droomloze slaap,waarbij het zijn werd versterkt,ook wel, maar hoe kon ik weten of ik in mijn droomloze slaap de goede richting op ging.Of ik wel op de golven van de transcendente wind de goede kant op dreef? Na ruim drie jaar van proberen werd 1600 een door het ego versterkte obsessie,van niet slagen.Alles wat met 1600 te maken had,werd door mij verslonden.De verschillende theorieën welke het succes van prins Maurits verklaarden,werden door mij op schrift gesteld.Geluk bleek de belangrijkste factor te zijn bij het verslaan van de Spaanse troepen,ondanks een scala aan noviteiten,welke Maurits als legerleider toepaste.Nadat ik zelfs enkele malen een lezing had gegeven over de slag bij Nieuwpoort, …….werd ik op een ochtend wakker.Moe, zwetend en twijfelend of ik nu had gedroomd dat ik prins Maurits was geweest,of dat ik daadwerkelijk een reis in de tijd had gemaakt en de veldslag in 1600 zo bewust had meegemaakt.Het bijzondere was dat ik dingen had gezien ,welke in geen boek was beschreven.Ik had het gehele schouwspel vanuit meerdere hoeken en ook vanuit de lucht kunnen gadeslaan,ik had de angst gevoeld in het lichaam van de legeraanvoerder.Ook was het me duidelijk geworden dat de vermeende tegenstelling t.o.v. J.v.Oldenbarnevelt niet klopte met de gevoelens welke ik me kon herinneren.Voor mij was het tijdreizen voorbij en ik vermoed dat de optie,je inlezen in de historische persoon, het gemakkelijker maakt om energetisch contact te maken met iets wat in het verleden heeft plaats gevonden.Een zeker weten, dat een droom alleen niet voldoende emotie geeft om zeker te zijn dat een werkelijkheidsgevoel een droom was.De werkelijkheid van tijdreizen zal bestaan uit droomloze momenten,die het zijn de mogelijkheid geven zich te verbinden met energetische veldkaarten,die het verleden en toekomst beschrijven.Deze beschrijvingen zijn holografisch vastgelegd vanuit een meervoudig beleefd universum,wat een tijdskoepel weergeeft van cyclische verschijningen.Elke cyclus verschijnt op elk moment in de tijd in parallelle universa.
De keuze is aan ons die willen weten wat de werkelijkheid is.De werkelijkheid is alles wat we kunnen bedenken,maar ook alles wat we nog lang niet kunnen bedenken.
J.J.v.Verre.

zondag 16 maart 2008

Het verhaal.

-------------------Acryl op linnen, Mieke Westenburg.

Waar het in een verhaal omgaat is niet de specifieke betekenis van woorden,zinnen, onderwerpen of personages,maar de onderlinge relaties daar tussen en de interactie met het bewustzijn van de lezer.Ook de werkelijkheid der dingen heeft niets te maken met een objectieve gewaarwording,maar met een veelheid van waarschijnlijkheden,welke allen zijn verbonden met het begrip werkelijkheid.Een objectieve werkelijkheid bestaat alleen in ons subjectieve denken.Binnen de spirituele filosofie bestaat een werkelijkheid alleen als een projectie vanuit een multidimensionale verzameling van bouwstenen die een werkelijkheid zouden kunnen creëren.In een verhaal is de bereidheid van de lezer belangrijk,die een relatie aangaat met de geschreven tekst. De lezer integreert de geschreven tekst met zijn denken,met zijn weten en met zijn emoties.De tekst zou eigenlijk door de lezer moeten worden aangepast als de relatie op een spiritueel niveau wordt aangegaan.Bij het lezen van tweedehands boeken valt het me op dat er regelmatig bijgewerkte teksten in de kantlijn staan die zo’n relatie suggereren.Een verhaal is een code die ons weten zich laat herinneren.De juistheid van het gelezen woordenspel is geen statisch geheel maar een dynamisch gebeuren in verandering.Verandering door nieuwe herinneringen aan herkende fenomenen.Een gecodeerde prikkel die het onbewuste activeert en het denken de gelegenheid geeft om op dezelfde golflengte te resoneren.Het onbewuste,volgens Jung, het collectief van dynamische patronen.Het archetype is ingebed in een raamwerk van relaties.Het staat in contact met een ander archetype,dat gecodeerd is vastgelegd in het elektromagnetische veld van energie,wat ons allen omgeeft.Dit alles omvattende veld van energie,Akasha veld of Zero point field genoemd, is een bestaanvoorwaarde voor het organisch leven op onze planeet.Zonder deze energetische accu zouden we als mensen geen bewustzijn bezitten,niet kunnen denken,niet kunnen leven.Toekomstige experimenten zullen aantonen dat zo’n energetisch veld bovengenoemde eigenschappen in zich draagt en dat zonder dit veld het leven niet mogelijk is.Hoe zo’n experiment dient te worden opgezet is niet zo eenvoudig omdat er nog geen materie bestaat waardoor deze energie niet heen kan dringen.Een schild met anti energie zal de bewijsvoering te complex maken.Binnen de spirituele filosofie bestaan er geen obstakels wat betreft dit denken.Immers alles wat bedacht kan worden heeft een werkelijkheid als projectie van een meervoudig dimensionaal bewustzijn.Het feit dat we dit kunnen bedenken heeft zijn eigen bewijsvoering ingesloten.Als we ons nu weer gaan richten op een verhaal, bestaan er geen redenen om aan te nemen dat bij de interpretatie van het geschreven woord niet dezelfde fenomenen een rol spelen.De woorden zijn de bouwstenen van zinnen,de zinnen de bouwstenen van gedachten en gedachten zijn de interpretatie van wat letters alleen niet kunnen zeggen.Het verhaal is een volgorde van gekozen woorden die ons bewustzijn en ons denken samen brengt en een nieuwe ervaring initieert.Nieuwe ervaringen worden weer nieuwe verhalen als ons denken de woordenstroom herschikt.Weten dat vergeten een pijnlijke prijs is welke moet worden betaald voor een veelheid van verhalen,die wij in het verleden hebben ervaren.
Geen enkel verhaal is echt vergeten als het code woord ons denken opnieuw beroert.De herinnering aan elk verhaal blijft verbonden met ons bewustzijn.

J.J.v.Verre.

zaterdag 1 maart 2008

Graancirkels.
De mysterieuze graancirkels hebben regelmatig het nieuws gehaald,maar er is nog weinig geschreven omtrent de filosofische betekenis van deze fenomenen.
Door de eeuwen heen hebben mensen deze bijzonderheden kunnen aanschouwen en vaak werd het gebeuren verhaald als iets onverklaarbaar.
Ook de wellis nietes discussie omtrent het feit of mensenhanden al of niet als belangrijkste makers van deze cirkels bestempeld kunnen worden.
De laatste jaren is er veel gepubliceerd over energieën welke zo’n patroon in het landschap zouden kunnen genereren.
We kunnen deze energetische manifestaties bewonderen en de kracht ervaren,maar goed begrijpen doen we dit nog niet.
De fascinerende patronen kunnen worden uitgelegd en verklaard als het uitleggen van een droom.Een waarheid die ik niet wil bestrijden maar de essentie ligt misschien op een ander terrein.Als we ons graancirkels voorstellen als geprojecteerde boodschappen uit een andere dimensie dan kunnen we dit vanuit de spirituele filosofie begrijpen als een werkelijkheid binnen ons denken.
Immers de werkelijkheid die wij ervaren als gedachte is multidimensionaal bepaald.
Andersom kunnen de manifestaties die wij waarnemen binnen onze 3-dimensionale wereld,de bron zijn voor ons spirituele denken.
Ik beschouw de ingenieuze patronen in gewasvelden als een reflectie van de spirituele kracht die het veld van energie dat ons allen verbindt,initieert.
We moeten de prachtige patronen in het landschap ervaren,zoals we de gehele natuur kunnen ervaren en tegelijk een worden met die ervaring.
Graancirkels zijn boodschappen die ons cartesiaanse denken moeten bevrijden van het idee dat het zichtbare een fysische werkelijkheid is.
Als we ons bewust zijn van deze getransformeerde werkelijkheid,
dan is het gemakkelijker om het energetische aspect van de fenomenen te kunnen begrijpen.Lichtbollen zijn informatie bevattende energieën die de eenheid van leven coderen en niet gebonden zijn aan vorm, plaats of tijd.
Wij zijn als mensen allemaal een stukje van deze energie,welke ons als schijnbare individuen met elkaar verbindt.
Graancirkels zijn spirituele reflecties van ons collectieve onderbewuste en houden ons een spiegel voor waarin de onderlinge verbondenheid zichtbaar en voelbaar tot bewustzijn kan komen.
Of directe mensenhanden betrokken zijn bij graancirkel manifestaties is in wezen onbelangrijk omdat het draait om de boodschap,welke via verschillende kanalen tot stand kan komen.Graancirkels zullen ons blijven verbazen,met die prachtige geometrische figuren die ons doen denken aan de Platonische geometrie van kristal rasters. Deze kristal vormen komen terug in de deeltjes fysica als energie matrix.
Graancirkels moeten we koesteren en bewonderen, evenals de bijzondere energieën welke door graancirkel bezoekers worden ervaren.
Graancirkels,een spirituele ervaring in het landschap.


J.J.v.Verre. sept. 2005.