dinsdag 28 augustus 2007

2050


-------------------------Acryl op papier,Mieke Westenburg.

Duistere dromen drijven vrij over de aardse beschaving zonder mij. Aardse herinneringen gaan terug tot 2020,een jaar met afgrijselijke ellende in vele delen van ons eens zo mooie wereldparadijs.Geen overlast van water,van stijgende zeespiegels, van smeltende ijskappen ,maar van droogte en stof.Van uitbreidende woestijnen,verzengende hitte en van niet aflatende stank van zwavel en andere irriterende gassen.Het dualiteitjaar begon zoals 2019 geëindigd was,met dreigende conflicten van naties die allen beschikten over verschillende soorten van kernwapens.De nucleaire schrik van 2012 was nog niet vergeten en de vroegere antieke ruïnes als toeristische trekpleisters staken schril af bij de nieuwe bezienswaardigheden van diepe kraters en geblakerde steden.De hel van 12 heeft de hemel van het verleden gesloten.Alleen het gevoel van enige ontspanning, als er direct niets afgrijselijk gebeurde,gaf een soort gevoel dat met liefde en warmte was te vergelijken.Weemoed, verslagenheid en uitputting vormden de leidraad naar een naderende toekomst.Mijn laatste herinneringen aan dubbel twintig gaan terug naar een dag in juni waarbij de stroom voor de zoveelste keer was uitgevallen en weer geen communicatie via de verschillende Internet verbindingen mogelijk was.Ons noodaggregaat in de schuur werkte al langere tijd niet meer nadat de gastoevoer was afgesloten.Zonder Internet was het contact met onze kinderen al langer verhinderd. De grote luxe die ons gezin had gekend rond de eeuwwisseling, was een droom die beelden van verbazing opriep, verbazing over wanneer en waar het in feite was misgegaan. Duistere krachten hadden vanuit het niets de betrekkelijke harmonie in chaos veranderd. Extreme zoneerupties, aardbevingen, en vooral de hoge, aanvankelijk onbegrepen stralingactiviteit had de menselijke samenleving ondermijnd.De spirituele groei had plaats moeten maken voor negatieve energie en toenames van zelfdodingen. Wat had moeten leiden tot toenadering, mededogen en menselijke verbondenheid leidde tot angst, primitief gedrag en versterking van de individuele gevoelens. Hoe mijn laatste herinneringen precies waren ben ik vergeten of heb ik verdrongen. De huidige beelden zijn weer schoon, gewassen en bezitten weer liefde. Het cyclische gebeuren van alle energetische botsingen brengt een lichte en een schaduwzijde over de aarde, maar niets zal een blijvende ontwrichting veroorzaken. In mijn lichtwereld is alles helder, bereikbaar en heb ik geen Internetverbinding nodig om mijn dierbaren te bereiken.Wel zou ik als mens nog eens het aardse leven willen doormaken en weer het gevoel willen ervaren van onwetendheid en onvolkomenheid,maar niet van angst en emotionele ellende.Ook de korte tijdservaring geeft een gevoel van knusheid die zich in het universum niet openbaart. Ook de ongecompliceerdheide van denken is iets wat mij als ex aardbewoner blijft aanspreken.Het nu van 2050 en het toen van 2020 heeft in de universa nog geen directe veranderingen gebracht.Op aarde hebben zich wel veel veranderingen voltrokken,zoals een uitroeiing van een deel der bewoners, terwijl nieuw gemuteerde organismen overleven in gebieden met verhoogde straling en een nieuw gevormde wereldregeling die wordt geleid door mensachtige wezens.Ik vergeet of het nu de toekomst of het verleden betreft wat op aarde zich afspeelt De virtuele werkelijkheid is inpasbaar in mijn huidige bestaan omschrijving, het spiegelt mijn energetische kracht in het licht na de duisternis.In mijn gedachten blijven de beelden uit het verleden bestaan en geven steun aan de hemelse opvattingen van menselijke waardigheid. ik vlieg niet, maar verplaats me in de eeuwigheid en bereik het doel door visioenen van gebotste energieën met elkaar te verbinden.Het zou morgen een dag later kunnen zijn, maar ook 3 maanden of 2 jaar.Ik ben jou en ieder ander in deze andere wereld en zie de aarde als een schimmige vlek rondtollen in een zinloze strijd tussen verleden en toekomst.God heb ik nog niet persoonlijk ontmoet. Begrijpen wie mijn ziel dirigeert is nog niet mogelijk, maar misschien is het de gezamenlijke kracht van meerdere velden van energie die ook in deze nieuwe dimensie God vertegenwoordigt.Mijn zijn drijft vrij als een droom buiten mij; binnen mij bestaat een uitwisselbare energie van alle mogelijkheden.In deze dimensie zijn alle werkelijkheden volledig uitwisselbaar met alle mogelijke illusies en zijn de energetische mechanismen die een werkelijkheid scheppen,transplanteerbaar in tijd en ruimte.

J.J.v.Verre.

april 2007 voor H.Bemboom

donderdag 9 augustus 2007

Het Niets


----------------------Acryl op linnen,Mieke Westenburg.

Het Niets beschrijven zal voor iedere pen een uitdaging vormen.Het Al,het alles dat ons omgeeft,dat uit het Niets is ontstaan.Over het Al zijn ontelbare beschrijvingen bekend.Als we nu kijken naar alle hoedanigheden van het Al,hoe interessant moet het Niets dan wel niet zijn.Het Niets,de onsterfelijke dimensie van het Al.Het Niets als baarmoeder van alles wat ons omringt.De levensvormen,het wonder van geboorte, bewustzijn niveaus,gedachtengoed,conflictsituaties en de kracht van natuurrampen.Het Niets moet meer zijn dan wij van niets verwachten.We benoemen het Niets zo,omdat we niet iets kunnen waarnemen.Maar misschien zijn wij en de materie, alleen maar uitsparingen in het Niets.Uitsparingen in het krachtenveld van alles wat is.Het Niets bevat de onderlinge verbondenheid,de L-energie,welke het leven in stand houdt.Deze 5e kracht van subtiele,intelligente energie,welke naast de zwaartekracht, de elektromagnetische energie en de sterke en zwakke nucleaire energie in ons omringende heelal en mogelijk daar buiten bestaat.Het Niets als onbekende materie die in het heelal aanwezig is.Het heelal,een begrip met onvoorstelbaar grote ruimte, dat in ons voorstellingsvermogen een bijzondere plaats inneemt.Het heelal inspireert ons, heeft geheimen in zich opgesloten en werkt beangstigend, omdat het de nietigheid van de mens laat zien.Globaal bestaat het heelal uit 4% normale materie,23% uit donkere materie van onbekende aard en 73% uit donkere energie,welke als een soort van anti-zwaartekracht werkt.Dit laatstgenoemde energie veld zorgt er voor,dat het heelal "eeuwig" zal blijven uitdijen en dat ook steeds sneller zal gaan doen.De kans dat er ooit inkrimping plaats vind is erg onwaarschijnlijk,doordat er te weinig materie aanwezig is.Alle massa's(sterrenstelsels met planeten)trekken elkaar aan d.m.v. zwaartekracht,een begrip dat toepasbaar is binnen ons zonnestelsel,maar het is de vraag of het begrip zwaartekracht overal in het heelal hanteerbaar is.Dus relatief te weinig materie en te veel anti-zwaartekracht.Hierdoor zal een cyclisch patroon van inkrimping tot aan de oerkern niet plaats vinden(Big Crunch).Wel zou het theoretisch mogelijk moeten zijn dat energie zich in versterkte mate verdicht tot materie en het proces omkeerbaar wordt.Alles wat ons omringt gebeurt cyclisch, dus dit proces uiteindelijk ook.Waarin het heelal zich verplaatst zal voorlopig een filosofische vraag blijven, maar vanuit de rol van het Niets bekeken, is het antwoord niet belangrijk.Mogelijk dat deze uitbreiding plaats vindt in een megaversum, een oer-universum dat ons multidimensionaal omringt.Binnen de spirituele filosofie is al het denken gericht op een multidimensionale werkelijkheid.Misschien is ons heelal wel een 2-dimensionale ruimte, die door de tijdkromming zich 3-dimensionaal presenteert.Het zich uitbreidende heelal is een 4-dimensionale waarneming,(3-dimensionaal+tijd),welke zich moet onderwerpen aan de multidimensionale waarheid,d.w.z.de subatomaire deeltjes zijn geen omschreven stoffelijke partikeltjes, maar vibrerende energie-eenheden, die als een soort duo manifestatie aanwezig zijn.Of als deeltje of als golf.Of als mogelijkheid van beide.Subatomaire deeltjes manifesteren zich verschillend in relatie met de waarnemer,waarbij het waarnemend bewustzijn via de L-energie invloed uitoefent op het gene dat wordt waargenomen.Hierdoor staat de vorm van de materie niet vast.Waargenomen werkelijkheden zijn gerelateerd aan bewustzijnsgraad, ook wel trillingfrequentie genoemd.Hierdoor is het mogelijk dat de vorm en eigenschappen van de materie dusdanig kunnen verschillen dat het begrip "werkelijkheid" niet meer van toepassing is.Ook de 3-dimensionale waarneming kan een illusie zijn, als verleden en toekomst zijn verbonden zonder tijdsrestricties.Een denkbaar doel heeft een horizontale dimensie van ruimte en tijd en wordt al of niet gerealiseerd in gedachte of na een tijdsinterval.Een innerlijk doel, gericht op verdieping van bewust-zijn, heeft een vertikale dimensie van het tijdloze aanwezig zijn.Het Niets is in potentie alles en meer dan alles wat is.Het Niets heeft de mogelijkheid in zich om alles wat zou kunnen zijn te realiseren.Alles wat we kunnen bedenken ligt in het Niets opgesloten en alles wat we nog niet kunnen bedenken ook.Wij mensen hebben de mogelijkheid ons bewust te verbinden met het Niets.We kunnen niet aan niets denken, maar wel aan het Niets.Om ons te verbinden met het Niets, moeten we niet denken, de ratio omzeilen en ons concentreren op ons diepere gevoel van het hart en de L-energie naar binnen laten leiden via onze ademhaling of meditatietechnieken.Deze subtiele energie van verbondenheid is moeilijk meetbaar en kan voorlopig alleen worden aangetoond met indirecte bewijsvoering.We moeten dan onze opgebouwde grenzen in ons bewustzijn doorbreken en ons richten op ons spirituele bewustzijn.Het bewust zijn, toegang ervaren tot onze diepste transcendentale werkelijkheid.Proberen om ons van de rationele overheersing te bevrijden,door ons innerlijk weten te versterken.Het zijn,zoals de menselijke ziel zich uitdrukt in het Niets.Het Niets is eigenlijk hetgeen waar alles om draait.Het Niets geeft bewustzijn aan de levenloze materie,aan alle levensvormen, maar ook aan alle manifestaties van gematerialiseerde energie welke ons omringen.Het Niets heeft de soorten geschapen, of liever gezegd : de energieën gematerialiseerd en mutaties verricht, waardoor evolutie van een soort kon plaatsvinden.Het Niets is niet het goddelijke zelf, maar het Niets is goddelijk bewustzijn wat alles ervaart.Wij mensen kunnen ons op het Niets afstemmen om te creëren.Deze creatieve mogelijkheid is eindeloos, onbegrensd, en kan zich uiten in elke dimensie van klank,vorm, kleur, maar ook het creëren van ongeluk, ligt in het Niets opgesloten en wordt door het denken geactiveerd.Het denken van negatieve gedachten en nare ervaringen verdicht zich tot een pijnlichaam.Het pijnlichaam is ook een energieveld, maar van opgesloten levensenergie,welke niet meer stroomt en zich verbonden heeft met gebeurtenissen uit het verleden.Als we ons nu kunnen verbinden met het Niets, door ons te richten op ons innerlijke zelf, ons spirituele bewustzijn en de grenzen van ons bewustzijn sublimeren,dan opent zich een nieuwe dimensie waarin onderlinge verbondenheid zich kan manifesteren in vrede en mededogen.Onze individuele zijnskenmerken kunnen verschillend blijven,maar respect voor anders denken zal toenemen,door inzicht in andere waarheden,door een gevoel van verbondenheid en door de wetenschap dat alle werkelijkheden met het Niets zijn verbonden.De verschillende waarheden, welke wij bedenken,zijn verbonden met meerdere werkelijkheden en afhankelijk van het bewustzijnsniveau gerelateerd aan verschillende trillingfrequenties.Hierdoor kunnen we met een hoge trillingfrequentie meer werkelijkheden aanschouwen.Dit zou kunnen betekenen dat hoge intelligenties, welke ook met het Niets zijn verbonden, ons kunnen waarnemen, maar wij hen nog niet.Misschien dat het begrip "engel",als boodschapper uit een andere dimensie,een lichtwezen met een hoge trillingfrequentie is.
Het Niets zal zich ontsluiten en de nieuwe werkelijkheid van leven in verbondenheid kan zich ontwikkelen.We zullen vertrouwen moeten hebben in het Niets en vertrouwen in de beste versie van onszelf, in verbondenheid met al wat is en met het Niets van alles wat niet is.

J.J.v.Verre 2-11-2001