donderdag 1 september 2011

Mysterie scholen.
Een mysterieschool of inwijdingsschool is een leeromgeving die de ziel in staat stelt zich te herinneren. Een school waar de verschillende aspecten van de werkelijkheid worden belicht en de mens leert zijn aanwezigheid op aarde te ervaren in het licht van de innerlijke wereld. Volgens de theosofische opvattingen bestonden er al mysterie scholen honderden duizenden jaren geleden in Lemurië en het latere Atlantis. Wij kennen deze scholen uit het oude Egypte, zoals de mythe van Osiris en Isis in mysterie wijsheid is vervat. De school van Pythagoras en de mysterie weg bij Plato en Socrates. Sommige scholen waren strikt geheim, andere waren open en voor een ieder toegankelijk. Maar een ieder die een school bezocht moest uiterst gemotiveerd zijn om een doel te bereiken en bewust zijn van de mate van toewijding die de leerweg vroeg. Ook het oer christendom kan als een mysterieschool worden gezien, Jezus als stichter van de school, zonder geheimhouding. De verhouding van Jezus als leermeester en de weg die de leerlingen van hem moesten afleggen om tot de geheimen van het Koninkrijk Gods te komen.

De mysteriën spreken over een oorspronkelijke, immer aanwezige, geestelijke ordening die de tijdloze basis van het bestaande is, de innerlijke wereld. Daarnaast bestaat er de vergankelijke wereld der verschijnselen, die eigenlijk een uitdrukkingsvorm van de innerlijke wereld van de geest zou moeten zijn. Dit is zij niet meer, zij is ontspoord en gaat haar eigen weg en creëert haar eigen leven. Hierbij zijn nieuwe wetmatigheden ontstaan, die in tegenspraak zijn met de primaire uitgangspunten van de innerlijke wereld. Deze zintuiglijke wereld wordt bovendien nog beïnvloed door een demonische wereld, welke eveneens een uitdrukkingsvorm van de geestelijke wereld zou moeten zijn, maar dit niet meer is. Deze demonische wereld heeft vanuit het onderbewuste invloed op de mens. Het betreft de oerinstincten, geëvolueerd vanuit het reptielenverstand, zoals agressie, lust naar sex en drang naar macht, maar ook sluimerende , onopgeloste conflicten waarmee de mens blijft worstelen.
De mens participeert in alle drie de werelden. Zijn diepste zijn behoort tot de wereld van de geest en behoort tot het tijdloze en eeuwig aanwezige. Zijn lichaam bevindt zich in de vergankelijke wereld.

De invloed die deze mysteriescholen op de ontwikkeling van verschillende culturen hebben gehad, is bepalend geweest voor de ontwikkeling van de filosofie van het denken en doen. Als we de leerweg van deze scholen bestuderen komen we tot de conclusie dat de leringen een inzicht verschaffen dat verder gaat dan een zuiver op zintuiglijke feiten en logica gebaseerde informatie, maar die daarnaast het bewustzijn opent voor een meerdimensionale werkelijkheid. De werkelijkheid welke zich los kan maken van het geëigende tijd- ruimte concept. De innerlijke wereld, de wereld van de geest is nauw verbonden met een ruimere werkelijkheid, dat binnen de scholen als een hogere werkelijkheid werd gezien. In dit gebied van de geest ligt het ware domein voor de mens. Hier zetelt zijn eigenlijke kern, zijn ware zelf, die met die hogere werkelijkheid verbonden is. Door zijn leven bewust aan te passen aan die ruimere werkelijkheid en te leven volgens aangeleerde normen, kan zijn bewustzijn transcenderen tot die hogere vorm. Voordat de leerling deze stap kan maken moet hij eerst afdalen in de diepste spelonk van zijn innerlijke bestaan, om later te kunnen opstijgen naar het ultieme ,hogere en scheppende deel van het universele bewustzijn. De ziel kan zich dan zetelen op de troon van de Geest. Regeren in de grootsheid van het kleine, van het hulpeloze, van het ontaarde. Het was niet de bedoeling om de leerling te indoctrineren met nieuwe filosofieën of vermeende waarheden, maar een bewustwordingsproces opgang te brengen die tot een totale verandering van de menselijk essentie leidt. De mogelijkheden van deze transformatie tot een nieuwe toestand van zijn, liggen in de leerling zelf verankerd en moeten worden gestimuleerd en tot bloei worden gebracht.

In de mysterieschool vonden ook beproevingen plaats, om na te gaan of een leerling geschikt was om met de krachten van de geestelijke wereld om te kunnen gaan of weerstand te kunnen bieden aan de wereld der demonen. Dit gebeurde voornamelijk bij de binnenkomst van zo’n school om te voorkomen dat nieuwsgierigen zouden intreden of dat ongeregelde bezoekers zich occulte kennis zouden toe-eigenen om macht te verkrijgen over de demonen en het karma. Dit gebeurde dan door een vertegenwoordiger van de school, maar nooit door de leermeester zelf. De leermeester beoordeelde alleen of de leerling de volgende fase van het leerplan kon vervolgen.
De mensheid als geheel bungelt nu als een zwakke schakel boven een ravijn. De verhouding tussen de schaduw- en zintuiglijke wereld aan de ene kant en de geestelijke wereld aan de andere kant is flink verstoord geraakt. Vanuit de geestelijke wereld worden signalen afgegeven om de ontspoorde zintuiglijke wereld te helpen in zijn onevenwichtige toestand. Dit kan nu alleen maar gebeuren via een bovenzinnelijke werkelijkheid, die de mens moet bereiken voordat hij valt door het noodlot van zijn karma. Het leven zit vol met voetangels en klemmen en de grootste valkuil zit verstopt in de schaduw van onze illusoire werkelijkheid. Duistere dromen drijven voort op onbegrip en wachten op het ogenblik dat wij het venster openen en onze ziel laat kiezen wie of wat het binnen laat. Eenheid in verbondenheid, mededogen en onvoorwaardelijke liefde.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.

-Literatuur:
-Het geestelijke hart van de mensheid, Sarah Belle Dougherty.www.theosofie.net/sunrise.
-Mysteriescholen,Konrad Dietzfelbinger. Uitgeverij Ankh-Hermes b.v. Deventer.