woensdag 1 juni 2011

Liefde.
-Liefde is een eeuwig bloeiende bloesem die je ziet met je hart en voelt in het hart van de ander.
-Liefde is de kracht die ons verbindt met de extradimensionale bron van kosmisch bewustzijn.
-Liefde is de kracht om je los te maken van het streven naar macht en te zoeken naar eendracht in verbondenheid.
-De vierde definitie van liefde heb ik overgenomen van de Amerikaanse psychiater M. Scott Peck: Liefde is de wil om je eigen zelf te ontplooien zodat het kan bijdragen aan de spirituele groei van zowel jezelf als van je medemensen. Deze zin staat enigszins in contrast met de gangbare opvattingen die we over liefde hebben. Maar volgens deze opvatting is de liefde voor de ander ook direct gerelateerd aan de liefde voor onszelf.

Liefde, verliefdheid en seks zijn drie items welke ik in onderling verband wil bespreken. De verliefdheid is een hartstocht gericht op een mogelijk bezit van een ander, vermengt met seksuele begeerte. Seks is een vervulling van een diep gewortelde drift, welke tot ontlading moet komen. Seks kan uit liefde voortkomen, met liefde gepaard gaan en kan liefde versterken. Seks kan een gevoel van liefde naar eenwording leiden. Natuurlijk kan een mens een vorm van seks bedrijven waarbij geen duidelijke vorm van liefde in het spel is en zelfs kunnen vormen van seks meer met liefdeloosheid worden geassocieerd.

Aimer, c’est mourir un peu, hierbij wordt er een relatie gelegd tussen de liefde en het sterven. De liefde doet de persoon niet sterven, maar de liefde versterkt het diepere zelf en verzwakt het ego. Het ik sterft in de liefdeskracht, verdrinkt in de bron van kosmisch bewustzijn.
Verliefdheid is een gevoel dat wordt veroorzaakt door de release van hormonen en neurotransmitters in de hersenen, deze stoffen werken verslavend, zodat de verliefde persoon in kwestie alles zal doen om het verliefde gevoel in stand te houden. Verliefdsels zijn deze gevoelens die scheikundig worden bepaald en sterk met liefde zijn verwant. Verliefdheid is een gevoel wat ons overkomt en is geen bewuste keuze en kan ons verbinden met een partner die wij helemaal niet aardig vinden en misschien wel in het geheel niet bij ons past. Verliefdheid is de vergankelijke vorm van liefhebben. Als de verliefdheid ophoudt kunnen we kiezen om de relatie te verbreken of met heel ons hart te werken aan een liefdesrelatie met degene op wie we tevoren verliefd waren. Verliefdheid is dus geen echte liefde en kan de drijfveer zijn voor seksuele intimiteit, de basis voor ons instinctieve paringsgedrag, de instandhouding van de menselijke soort.

Seks is een ruim begrip dat nauw verwant is met liefde, maar zich heeft ontwikkelt als een evoluerend fenomeen dat relaties onderhoudt met lust, liefhebben, drift tot voortplanting, kunst en creativiteit. Het heeft een goddelijke associatie in de expressie van bewustzijn door de eenwording via samensmelting. Deze eenwording kan op een hoog energetisch niveau worden beleefd, maar wordt te vaak gedomineerd door de lustgevoelens van het orgasme alleen. Seks is de meest indringende vorm van een spirituele belevenis die de meerderheid van de mensen regelmatig meemaken. De drang naar vereniging van de mens met zijn schepper, maar misschien tegelijkertijd de valkuil die de schepper heeft gegraven om de cyclus van geboorte en sterven te continueren. Seks kan de spirituele vorm van liefde verdiepen en de liefde kan seks meer laten zijn dan klaarkomen alleen. Als we seks zien als een intermenselijke interactie die streeft naar een inter-persoonlijke eenheid in zijn liefdesbron, dan beschrijven we een toestand van extatische versmelting waarbij het eigen ik kortdurend niet meer bestaat. We worden dan even gesublimeerd in het kosmische veld van energetische verbondenheid. We resoneren dan alleen maar mee met een zekere frequentie in dit trillingsveld. We zijn dan niet meer dan een vibratie. Hetgeen we altijd zijn geweest en altijd zullen blijven, ook als de dood bezit heeft genomen van ons lichaam.

Liefde kan de wil stimuleren om te luisteren met ons hart en te zoeken naar de ander in onszelf. Liefde is de drang om te leven in verbondenheid.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.

Literatuur:

-De andere weg. De psychologie van liefde,discipline en spirituele groei. M. Scott Peck. Uitgeverij Maarten Muntinga,Amsterdam.
-Liefde nader bekeken,padwerk en relaties. Eva Pierrakos. Nederlands Paperback,Ankh-Hermes b.v. okt.1993.
-De weg van de liefde. Over spiritualiteit en relaties. Anselm Grün. Forte Uitgevers B.V. 29-9-10.