zaterdag 16 februari 2008

Waarnemen met bewustzijn.

------------------------Acryl op papier,Mieke Westenburg.

Alles wat wij waarnemen wordt door onze zintuigen opgevangen,naar onze hersenen geleid en door ons bewustzijn opgemerkt. Onbewust waarnemen is niet mogelijk wel minder bewust waarnemen. Hoe wordt ons bewustzijn nu gemobiliseerd? Je zou zeggen dat dit alleen maar mogelijk is,als ons bewustzijn de waarneming voelt aankomen.Het bewustzijn voelt waarneming aankomen en kan daarmee naderend onheil voor de mens voorkomen.De persoon moet wel sensitief zijn voor dit verschijnsel.Hij zal zich moeten ontsluiten voor het vermogen om waar te nemen met de geest.Wat is bewustzijn? Bewustzijn is in alles aanwezig,mens,dier,plant,doch ook in"levenloze" materie.Je zou kunnen zeggen dat elk minuscuul deeltje bewustzijn heeft. Elke molecule, elk atoom,elk proton,elk neutron,zelfs elektronen en fotonen en waarschijnlijk de meeste quarks dragen bewustzijn. In levenloze stof is dit bewustzijn niet gecoördineerd,in bacteriën bestaat er een duidelijke coördinatie en bij de mens heeft zich een sterke verdichting van het bewustzijn voorgedaan.Hoe ontstaan deze bewustzijnsverdichting?
Volgens de fysica en filosofe Danah Zohar heeft dit te maken met specifieke relatie tussen bewustzijn en materie.De kleinste elementaire deeltjes,de quarks kunnen worden onderverdeeld in fermionen en bosonen. Als bosonen worden afgekoeld tot tegen het absolute nulpunt(-273 Celsius),gedragen zij zich als een soort super deeltje. Deze eenheidstoestand van bosonen wordt het Bose-Einstein condensaat genoemd. Een verdichting van bosonen in de wand van de neuronen(zenuwcellen)is mogelijk de basis voor bewustzijn en identiteit.
Theoretisch zou het mogelijk moeten zijn om bewustzijn van levenloze materie te versterken door een mechanisme in te bouwen die het bewustzijn van elk afzonderlijk partikeltje kan coördineren.Hoe bij de mens het bewustzijn wordt geactiveerd is nog onduidelijk,doch er zal zeker een coördinerend centrum in onze hersenen bevinden,die een groot aantal neuronen tegelijkertijd kan activeren. Dit centrum zal zich in directe verbinding kunnen stellen met het ons omringende netwerk van elektromagnetische informatie.Deze kosmische verbondenheid zorgt ervoor,dat gebeurtenissen welke zich aandienen ons bewustzijn kunnen bereiken,voordat onze zintuigen deze informatie ontvangen.
Zien met onze geest,zoals dat kan worden genoemd.Experimenteel onderzoek toont aan dat bij proefpersonen aangesloten op een EEG,dit is een elektro-encefalogram, veranderingen optreden als reactie op gebeurtenissen van buitenaf,die de bewuste persoon nooit via zijn zintuigen had kunnen waarnemen.Ook waarneming op afstand,waarbij een proefpersoon wordt gevraagd om een omgeving te beschrijven waar een bekend persoon zich bevindt,kan niet worden verklaard aan de hand van onze waarneming via onze vijf zintuigen.
Deze experimenten gepubliceerd door H.Puthoff e.a.laten zien dat de bewuste proefpersonen geen bijzondere paranormale eigenschappen hoeven te hebben, om toch verbluffende beschrijvingen te doen.Verre waarneming is een vermogen van de mens,dat kan worden getraind.Het bewustzijn moet worden geactiveerd en het denken daarbij onderdrukt.Dit is enigszins te vergelijken met naar iets kijken,het beeld bewust zien,doch daarbij niets denken.Het beeld bewust sublimeren en contact laten maken met wat onze ogen kunnen zien,door het beeld,in het beeld kijken en luisteren naar wat het beeld ons vertelt.Luisteren naar beelden is de basis voor het kijken naar beeldende kunst.
Bewust zijn is te leren en dit toe te passen in het dagelijks leven is een vereiste om als mens te kunnen leven in een maatschappij van verbondenheid, sociale betrokkenheid en groeiend mededogen. Dit gevoel kan worden versterkt door het feit dat je het ”ik” kan laten gaan en het leven in vrijheid kan beleven,zonder je steeds met jezelf behoeft te bemoeien. Jezelf vrij maken en ’s ochtends bij het opstaan weten,dat in de voorbij gaande nacht je lichaam op quarkniveau energetisch miljoenen keren opnieuw is geconstrueerd en in wezen vele malen is vernieuwd.
Je bent elk moment een nieuw mens en denk dan ook niet als iets aftands,maar als een spirituele entiteit, als een onstoffelijk lichtwezen,als een nieuw mens op aarde. Voel wat bewustzijn is en voel wat anders denken was en weten dat alles wat goed voelt, goed is.


J.J. v. Verre.

vrijdag 1 februari 2008

Het Tijdwiel.
In de expressie van het spiritueel filosofisch denken is de oppervlakkige werkelijkheid leeg van leegte en is het heden een illusoir buitenbeentje. Het Tijdwiel heeft zich uit die leegte ontspint en wentelt door het gekromde universum.Het Tijdwiel is de cyclus van schepping en verval, van geboorte en dood en de continue verandering welke ons menselijk leven bepaalt. Verleden en toekomst bestaan slecht binnen het tijdwiel als een facet van verandering.Het heden valt hier buiten omdat het binnen de tijd onveranderbaar is. Indien het wel verandering zou laten zien, draaide het mee naar de toekomst of draaide het door naar het verleden. Het heden is wel een momentum, welke opgaat in de leegte van alles wat is. Het heden ligt buiten het tijdwiel en bezit geen tijd gebonden werkelijkheid. Het heden kan zich verplaatsen in een diep besef van tijdloosheid voordat de tijd werd bevroren, ergens in het scheppingsproces.Alles kan alleen in het tijdloze nu existeren als een projectie van het tijdwiel vanuit een meervoudig dimensioneel bewustzijn.

De spirituele filosofie leert ons dat de werkelijkheid kan worden gezien als een multi-dimensionale verzameling, waarvan we een projectie illusoir waarnemen en waar uit we nooit een objectieve keuze kunnen maken. Alle keuzes welke we maken blijven subjectief en worden door ons denken vervormd. Het kiezen kan nimmer objectief geschieden, omdat we niet weten wat er zich in een andere, parallelle dimensie afspeelt. Wel kunnen we bedenken wat de consequenties zijn van deze hypothese. De keuze die we als mens maken duurt altijd langer dan het ultieme nu. Bewust leven is goed mogelijk maar bewust in het nu leven niet. Het ongedifferentieerde moment nu is te kort om een zinnige bijdrage te leveren aan het besef huidige tijd, nu of het heden en speelt zich af in de gedematerialiseerde fase van het menselijk leven. Een ander fundamenteel probleem doet zich voor als we ons gaan afvragen wie er eigenlijk denkt als we de keuze vraag formuleren. Zijn wij zelf de eigenaar van de gedachte of bedenken we alleen de gedachte door gedachte bouwstenen te rubriceren.

Het tijdwiel is niet alleen de motor van de tijd, maar initieert ook de beweging die ook ons denken stuurt. Als wij als mensen niet vrij en zelfstandig kunnen denken, wie of wat denkt dan wel? Het menselijk lichaam wordt energetisch gezien 14 x per seconde volledig geregenereerd. Vanuit zo’n theoretische situatie zou dan 14x per sec. een nu worden gecreëerd. Als het ultieme nu een fractie van tijd zou zijn, zou het denken dan gebonden zijn aan lichamelijke materie of gaat het denken door in een cyclus van gematerialiseerde stoffelijkheid? Het denken zal zich niet voortzetten doch de tijdspanne van onderbreking is veel te kort om dit te bemerken. Of het bewustzijn wel persisteert tijdens deze energetische verandering is afhankelijk van de toestand van de kwantum deeltjes welke ons bewustzijn genereren. Het nu waarin wij leven is een illusie, het leven wat wij waarnemen is een verandering in tijd en tijdens dat waarnemen is bewustzijn belangrijk. Alles wat wij bewust aanschouwen doet het tijdwiel haperen en zal het besef van tijdloosheid kunnen bevriezen in afwachting van verdere bewustwording. Het bewustzijn wentelt dan mee met het tijdwiel en kan als een rad van gedachten ideeën creëren die onze geesten nieuwe impulsen verschaffen om het denken en doen te coördineren. Gedachten blijven ongrijpbare grootheden die gevoelens in ons zijn entameren en bewustwording omtrent onze verbondenheid kunnen versterken. Tijdwiel van voor- en tegenspoed wentel niet weg maar kijk opzij naar de boosheid, naar de pijn en naar de ongelijkheid in tastbaar geluk.Weten dat een deel van ons lijdt in verbondenheid moet ons wakker schudden en het besef rationeel aanschouwen dat wij zelf degene zijn die het leed dragen. Ik draai met het tijdwiel mee en overzie de aarde zonder mij, met wij en zij. Ik ben wij met zij er bij. Zij zijn wij in allebei. Als het tijdwiel verder door wentelt naar nieuwe dimensies, overzie ik het geheim van verlichting, de ultieme leegte, de expressie van ons wezen in ruimte en tijd. Ik begrijp niet dat we er zo ingetrapt zijn, zo gebiologeerd zijn geweest omtrent de illusoire werkelijkheid op aarde.


J.J.v.Verre.