woensdag 8 februari 2012

Hiernamaals.

----------------- Visioenen uit het hiernamaals, Jeroen Bosch.


In 1882 werd de Society for Psychical Research (S.P.R.) opgericht. Een van de belangrijkste doelstellingen van de onderzoeksgroep was de studie van verschijnselen en experimenten die gerelateerd waren aan het voortbestaan van de menselijke geest na de lichamelijke dood. Vanuit andere wetenschappelijke verenigingen kwamen direct kritische geluiden met een negatieve ondertoon. Onderzoekers van het S.P.R. lieten zich beïnvloeden door deze negatieve kritiek. Ook nu nog is het zo dat bovennatuurlijke verschijnselen nog steeds door de meeste wetenschappelijke verenigingen worden afgewezen. Men gaat daar vanuit dat de driedimensionale evidence based studies alle aardse en buitenaardse verschijnselen zullen verklaren. Wetenschappers die zelf twijfelen vinden het moeilijk om in het openbaar uitspraken te doen omtrent onderwerpen waarvoor geen directe bewijsvoering is. Ze zijn bang dat als zij buiten hun wetenschappelijke kader treden zij niet meer serieus worden genomen ten aanzien van andere, vak gebonden publicaties.Is er leven na de dood? Kan het bewustzijn zich buiten de hersenactiviteit manifesteren? Of is bewustzijn een bijwerking van hersenactiviteit? Onze hersenen zouden een ontvanger kunnen zijn waarmee bewustzijn wordt opgevangen en wordt doorgegeven. Volgens Eccles zijn de hersenen een boodschapper van het bewustzijn. Misschien dat bewustzijn, de subjectieve ervaring van het innerlijk zelf, een verschijnsel is dat voor altijd buiten het gebied van de neurologie zal blijven. Zelfs een uitgebreide kennis omtrent de betekenis van de verschillende hersengebieden en de wisselwerking van het zenuwstelsel kan ons gedrag tot op zekere hoogte begrijpen en afwijkend gedrag verklaren, maar leidt niet tot de verklaring waarom menselijke wezens een zelfbewuste geest hebben.

De volgende passage is een samenvatting van de drie niveaus van bewustzijn, overgenomen uit het boek: "Leven na de dood", van Depak Chopra. Hij verhaalt hier hoe de rishi’s, de wijzen van het vedische India, zo’n vier duizend jaar geleden, toen het hindoeïsme tot bloei kwam, dachten over bewustzijn. De leer van de rishi’s, die bekend staat als vedanta, is niet religieus van aard.
Bewustzijn maakt het mogelijk om op reis te gaan naar andere geestestoestanden. We kunnen hierbij drie verschillende niveaus onderscheiden:
-Bewustzijn gevuld met fysieke objecten, dit is de wereld van concrete zaken die we aanschouwen met onze vijf zintuigen. De materie is van ons gescheiden door tijd en ruimte. De levensduur zit opgesloten tussen geboorte en sterven. In deze dimensie bestaan de wetten der aardse fysica, zoals zwaartekracht, lichtsnelheid en het behoud van massa en energie. Het leven op aarde maakt je afhankelijk van de aardse krachten waarmee het leven leefbaar wordt. Zoals de fysieke kracht, wilskracht, het begrip- en onderscheidingsvermogen, emotionele expressie, seksualiteit en persoonlijke autoriteit in een sociaal kader. Er treedt een hechting op ten aanzien van materiële zaken en de vanzelfsprekendheid dat deze dimensie van bewustzijn als de enige werkelijkheid wordt gezien. Het veld van onderlinge verbondenheid voelt als een fysieke ruimte, gevuld met materie. De relatie met onze ziel voelt persoonlijk aan als een korte verschijning.
-Bewustzijn gevuld met subtiele objecten, De wereld van dromen, van verbeelding en van inspiratie, van intuïtie. Het ontdekken van ervaringen van liefde en schoonheid en het voelen van een aanwezigheid, die niet met onze vijf zintuigen is vast te stellen. Er bestaat geen lineair tijdsverloop. De wetten van de subtiele wereld liggen niet vast. Gebeurtenissen kunnen zich voorwaarts of achterwaarts afspelen. De fysieke wetten zijn niet meer absoluut. Men kan deze wereld onderzoeken met verbeelding, herinnering, intuïtieve creativiteit en spirituele sensitiviteit. Het veld van verbindende energie voelt aan als een droom en is gevuld met herinneringen en beelden, contouren van geesten en onaardse wezens. De ziel voelt als een sturende kracht die je teruggeleid naar de bron en continu aanwezig blijft.
-Bewustzijn gevuld met niets dan zichzelf, zuiver bewustzijn. De wereld van bewustzijn dat zichzelf bewust is. De wereld van "ik ben". Het bestaan wordt een doel op zich. Als ervaring begint zuiver bewustzijn met een stille geest. Deze neemt in rijkdom en betekenis toe, hoe langer iemand deze ervaring heeft. De wetten van deze wereld zijn op de schepping zelf van toepassing. Elke vonk van energetische informatie kan worden omgezet in een object of gebeurtenis en kan weer leiden tot de mogelijkheid van tijd, ruimte en fysieke objecten. De geest kan bestaan zonder gedachten of beelden. Het is volledig vrij van het zichtbare, doch wil graag het leven schenken. Het is zwanger van al het is. In deze wereld zijn geen krachten nodig om hem te doorkruisen. Het stromen van de tijd en de uitbreiding van de ruimte zijn neutrale manifestaties geworden. Ze komen en gaan binnen je wezen. Je beschouwt zonder gehechtheid, hoewel je de emotie van elke kwaliteit, zoals liefde, mededogen, kracht en waarheid kan ervaren. In deze wereld voelt het veld van omringende energie, het akasha veld, als niet geschapen aan. Begrippen als geboorte, leven en dood bestaan niet, alleen het bestaan zelf, het "ik ben" is van toepassing.
We moeten ons realiseren dat het hiernamaals niet zo "na" is als we meestal aannemen. Alle drie de dimensies van bewustzijn betekenen altijd tegenwoordige ruimte. Akasha dat de wereld van fysieke objecten omvat, is driedimensionaal. Akasha dat de wereld van subtiele objecten omvat, heeft veel vagere begrenzingen en deze kunnen plotseling veranderen in een vrij zwevende droomruimte. Het Akasha veld dat zichzelf omvat, is zuiver bestaan. Het voelt onbeschrijfelijk veilig aan, omdat er eenheid met alles is.
. Het blijft steeds het zelfde veld vanuit drie aspecten gezien. Het hiernamaals is een bewustzijn verschuiving. Een interne verschuiving die een andere externe omgeving creëert.

Bijna dood ervaringen (BDE's) kunnen nu geplaatst worden in een kader van bewustwording van de fase van bewustzijn en zullen niet veel verschillen van een definitief levenseinde, waarmee ik het sterven van een fysiek lichaam bedoel. Ook het gegeven dat bij een BDE een soort van respons-lus van beelden wordt beschreven dat vooruit en achteruit kan lopen en gerelateerd is aan het eigen geloof in een bepaalde religie en de persoonlijke interpretatie van vormen van werkelijkheid. Het visualiseren van het eigen lichaam in een meer dimensionale werkelijkheid. Het ervaren van het kosmisch patroon van bewustzijn dat verbonden is met de entiteit mensheid. De verbondenheid van alle ziel energieën in de spirituele werkelijkheid. We zouden kunnen veronderstellen dat we na onze fysieke dood voortleven in een andere dimensie en dat we onze vroegere omgeving hierbij fantaseren zodat er een nieuwe werkelijkheid bestaat. Misschien bestaat een deel van ons bewustzijn ook in een andere dimensie, maar zijn wij ons daar niet van bewust. Misschien interfereert ons bewustzijn met het universele bewustzijn en kunnen we alles worden wat we willen zijn. Misschien zijn onze hersenen de ontvanger en overbrenger van bewustzijn gedachten en weten we bij ons sterven niet meer wie we zijn of wie we zijn geweest.

Het hiernamaals blijft een prachtige uitdaging om over te filosoferen en mogelijkheden te analyseren die onze ziel heeft als zuiver bewustzijn. Bewustzijn dat misschien wel bestaat in elke molecuul van elk materiedeeltje als ongecoördineerd bewustzijn, maar dat bij sommige entiteiten als gecoördineerd bewustzijn kan inloggen op het veld van kosmische energie.
Het hiernamaals is niet alleen een mysterie dat de mens al eeuwen lang hoopt te ontrafelen, het is ook een mogelijkheid om het leven zelf te beleven als grenzeloos bewustzijn.
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.


J.J.v.Verre.


Literatuur:

-Leven na de dood, Depak Chopra. Kosmos Uitgevers b.v. Utrecht,2007.
-Een blik in het hiernamaals. Josef Rudolf. De trilogie: Deel I (1933), Deel II(1935), Deel III(1936).Websites van de stichting GWG. De eeuw van Christus.
-Parapsychologie over leven na de dood. Michael Rogge,2010,
www.wichm.home.xs4all.nl/parasp_nl.html
-The understanding of the brain, Sir John Carew Eccles, 1973.