vrijdag 29 december 2017

Tijd en eeuwigheid in Harscamp- De Heershoeve, winter 1978/'79 -


Warme sterrenregen in de versteende nacht. De koude die de sloten had gedicht en de weilanden gewit in de weerspiegeling van het gele maanlicht. Geen geluid van weidende koeien meer, geen verstoring van de artillerie. De Heersweg was anders dan in de donkere nachten, nu een glimmend pad tussen de bevroren sloten. Het geluid van overvliegende winterganzen en in de verte het doppler effect van een opgevoerde bromfiets. Het jaareinde was onverstoord overgegaan in de nieuwe code, die door telling van 1 bovenop de oude code kon worden onthouden. De maand januari was het cyclische begin van elk nieuw jaar, zodat we de tijd beter kunnen begrijpen in zijn vertrouwde jasje. Mijn tijd, onze tijd, maar is het ook de tijd?? Bestaat de tijd eigenlijk wel? Als we alleen in het nu leven is er geen tijd. Wij zijn de denker en daardoor de bedenker van de tijd. Over de tijdsmeting, die goed te definiëren is, kunnen we begrijpen wat de grootheden betekenen. Jaar, maand, week, dag, uur, seconde allen grootheden met begrijpelijke betekenis. Allen herleidbaar tot zichtbare voorbeelden. Alleen het schrikkeljaar is een meetkundige correctie. Ik kijk ietwat verkleumd naar de heldere sterrenhemel en denk na over het nu en de eeuwigheid.
Uit: Het boek van de eeuwigheid.

-Stilte en leegte alom.
-Het volledige Niets.
-Tijd bestaat niet.

-Het grenzeloze.

-De eeuwigheid.

-Geen licht en geen duisternis.
-Geen leven en geen dood.
-Geen goed en geen kwaad.
-Geen begin en geen einde.

-De eeuwigheid.

-Er is slechts ruimte.
-De stille, lege ruimte.
-De zuivere, onberoerde ruimte die in zijn onmetelijkheid de eeuwigheid omvat.

-Door schier toeval?
-Onvoorzien en niet waarneembaar vindt er een minimale afwijking plaats in het kleinste deeltje van de ruimte.
-In vergelijking met dit allerkleinste is een “atoom” iets reusachtig.

-Een onvoorstelbaar kort moment vibreert het.
-Is het wel een vibratie?
-Het is zo kort, zo klein, zo teer, zo onmeetbaar.

-Maar hiermee is de tijd geboren.

-Stilte keert weer.
-Ledigheid.
-Niets.

-Behalve dan dit ene, onmeetbare element.
-Tijd.

-Hoe lang?
-Hoeveel"tijd" zal er verstrijken na deze niet te meten,allerkleinste vibratie?
-Zal het zich nog eens herhalen?
-Is er iets verkeerds gebeurd?
-Was het toeval?

De eeuwigheid die slechts een onmeetbaar kleine vibratie nodig had om tot tijd, tot beweging, tot leven, tot schepping en tot liefde te geraken.

Ik luister naar de woorden van een spiritueel leraar, die de tijd benoemt als een illusie van de som van nu momenten. Alles wat werkelijk bestaat, bestaat nu, leeft nu, is nu. Buiten het nu is er niets. Verleden is een geschiedkundige overlevering van het collectieve denken en toekomst is een mogelijke extrapolatie van ideeën uit het heden.
Het dwarrelt in mijn hoofd en ik keer terug naar het nu en staar in de vrieslucht naar de gele maan en de koude sterrenhemel. Even wist ik hoe het leven zijn geheimen had ontvouwen, maar nu ben ik weer terug in de verwondering en voel me daar toch prettiger bij. We zijn hier om te leven, te beleven, te respecteren en te geloven dat alles wat zichtbaar is bestaat en alles wat onzichtbaar is zich gemakkelijk aan het nu onttrekt door zijn ongeloofwaardige bestaansrecht. De discussie omtrent vragen die de toekomst dramatisch kunnen veranderen, zoals het kopen van beter en langer leven is een lastige, maar wel een mijlpaal in de menselijke geschiedenis. Hoewel ook deze noviteiten niet kunnen verhinderen dat wij toch dood moeten gaan om het cyclische gedrag van de natuur completerend te kunnen maken. Het leven na de dood of is dood echt een einde van ons bewustzijn of…………….. gaat ons leven gewoon door in een andere dimensie?
Ik ben jij, jij bent mij en wij zijn zij met ons erbij.

J.J.v.Verre.

Literatuur:

-Het boek van de eeuwigheid; Woorden van wijsheid, gegeven door Meester Hatma en opgetekend door Atem. Uitgeverij Kairos, Soest.ISBN 90 70338467/CIP.

dinsdag 28 februari 2017

Toekomstigheid
"History began when humans invented gods, and will end when humans become gods".
-Yuval Noah Harari-


Als we bedenken hoe in de toekomst het menselijke ras zich kan ontwikkelen dan spelen vele factoren een rol, maar de belangrijkste is, wat wij zelf gaan ondernemen om de toekomst te visualiseren. Of we dit nu echt zelf bedenken of dat alles al is geprogrammeerd, is dan niet echt opportuun. We “bedenken” deze visie door huidige ontwikkelingen te analyseren en in concordantie te brengen met de geschiedkundige lijnen en het pad van verdere mogelijke ontwikkelingen.Onze toekomst is eigenlijk al in het heden aanwezig als we luisteren naar Y.N.Harari en zijn boek: “Homo Deus”, een kleine geschiedenis van de toekomst. Als opvolger van zijn bestseller “Sapiens”, die de 70.000 jaren van menselijke evolutionaire geschiedenis beschrijft. In Homo Deus worden geschiedenis, wetenschap en filosofie met elkaar versmolten tot een legering van een nieuwe menselijke soort. Die supermens is zowel bionisch, als geestelijk verrijkt en leeft aanzienlijk langer door de aging experimenten.Hierbij kan men door medicamenteuze beïnvloeding de lengte der telomeren op cellulair niveau manipuleren,zodat het proces van veroudering wordt vertraagd en de levensduur fors toeneemt.In het boek wordt de mens die heeft kunnen upgraden en tot de superieure, half robotachtig specie-status mag behoren, de leider, die de aarde domineert over flora, fauna en het vroegere mensdom.
De mens heeft geleerd om niet meer op een God of op zichzelf te vertrouwen, maar is afhankelijk geworden van geavanceerde medische kennis, kunstmatig gefabriceerd voedsel,informatie technologie, zoals internet,Google Maps, routeplanners, rekenmachines, Apps op de mobiele telefoon en uiteindelijk worden er meer gegevens over onszelf vastgelegd dan we zelf weten. Ons hele handelen, wie wij eigenlijk zijn is dan gedigitaliseerd en kan in een structuur worden opgeslagen die met ons brein communiceert. Algoritmen die gevoelens van de mens beter kunnen beschrijven dan de mens zelf kan.Al die data die over een persoon worden verzameld, wie krijgt al die gegevens en wie is dan de eigenaar van al die informatie?Dan is die gehackte mens geen baas meer in eigen buik en kan steeds verder worden gemanipuleerd. Wie we zelf zijn gaan we vergeten en we richten ons dan op wie we zijn geworden.Die bionische supermens, al bij de conceptie genetisch bewerkt en medisch geselecteerd op een genenpatroon dat een langere levensduur mogelijk maakt in combinatie met farmaceutische interventies die veroudering kunnen vertragen.Die mens wordt half of misschien wel meer dan de helft een robot. Maar wie komt er nu in aanmerking om zo’n supermens te worden? De allergezondste of de machtigste, de rijkste of de gemeenste van allen? Willen wij als maatschappij wel zo’n supermens gaan creëren? Dit is een al lang achterhaalde vraag. De technieken gaan door met een exponentiële snelheid en als we van de rijdende trein willen springen kunnen we daar voor kiezen, maar tekenen we direct ons vonnis om er niet meer bij te horen.Hoe moet het probleem van pensioenuitkeringen worden opgelost als we binnenkort 120 jaar of ouder kunnen worden.Dit probleem is alleen oplosbaar als we alleen een selecte groep mensen in de gelegenheid stellen om hiervan te profiteren. Die selecte groep bionisch geëvolueerde mensen zullen de aarde domineren en het oude menselijke ras zal geleidelijk aan uitsterven, mogelijk tgv ziekten, welke zij niet kunnen verdragen of misschien wel als een soort van slaven die werkzaamheden moeten verrichten die de gefabriceerde robots niet kunnen klaar spelen.
Om terug te komen op onze uitgang-hypothese: dat het bedenken van iets een belangrijke bijdrage levert op toekomstige ontwikkelingen, wil ik de waarden van waarheid en werkelijkheid opnieuw belichten.De werkelijkheid bestaat alleen als vele anderen die werkelijkheid als zodanig erkennen. De waarheid bestaat alleen voor het individu wat hij of zij als de waarheid ervaart.Deze is weer afhankelijk van allerlei aannames,gevormd door geprogrammeerde opleiding,media en sociale en culturele invloeden. Een waarheid is niet een eenheid zoals de werkelijkheid, die zelf ook geen echte eenheid is. Eigenlijk zijn zowel waarheid, als werkelijkheid illusies, die ons iets op de mouw spelden, n.l. dat ze geen illusie zijn.

In een eerdere beschouwing bracht ik de multidimensionale werkelijkheid ter sprake.De onzichtbare werkelijkheid is de waarheid die ons omringt en de zichtbare werkelijkheid is een illusie. De toekomst bedenken is de onzichtbare werkelijkheid activeren en leiden naar een plaats in de ruimte waar het nu van dan kan terug keren naar het heden.Het pad dat naar het nieuwe heden leidt loopt niet vanuit het nu, maar ontspringt vanuit de toekomst.De reden dat een auteur denkt dat hij de geschiedenis moet vervolgen om in de toekomst te belanden, is gebaseerd op het feit dat je de illusie hebt dat je iets zelf kan bedenken. Je neemt iets waar en gaat dan theoretiseren waarom ontwikkelingen zo hebben plaats gevonden.In het eerder genoemde boek heeft de schrijver eerst de geschiedenis geanalyseerd en geëxtrapoleerd naar de toekomst. Ik deel zijn visie, omdat ik ook niet anders kan denken, maar twijfel aan de richting die de menselijke evolutie volgt.Als onze goden inderdaad kosmonauten waren en wij mensen extraterrestrial(buitenaardse) genen bevatten, dan is de omgekeerde weg van ontwikkeling beter te begrijpen.

De toekomstigheid is het nu dat altijd aanwezig is en zijn informatie geleidelijk afgeeft en suggereert dat wij mensen een echte keuze hebben om ontwikkelingen anders te laten verlopen.Wij bewandelen slechts een voorgeprogrammeerde weg.Het bijzondere aan die weg is, dat het historisch verleden steeds duidelijker wordt en de beleving van een toekomst gaat vervagen.Uiteindelijk denken we niet meer, maar worden we bedacht.Ik was wie ik ben, maar ben niet meer wie ik was.

J.J.v.Verre.

Literatuur:
-Homo Deus,Yuval Noah Harari,uitgeverij Thomas Rap,Amsterdam.ISBN 9789400404540.
-Sapiens, Yuval Noah Harari, uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam. ISBN 9789400403109.
-De multidimensionale werkelijkheid, J.J.v.Verre, beschouwing Spirituele Filosofie,9 juni 2007.