woensdag 26 september 2007

De vrije wil

----------"Jezus al zegenend",olieverf op hout,J.H.Jurres(1875-1946).


Het lot is een belichaamde toekomst projectie,een gematerialiseerde droom.Zolang de mens de wil van zijn Zelf -de wil van het Goddelijke-laat overheersen,gebeurt in het gebied van de materie en in de zogeheten "werkelijkheid",dat wat hijzelf bewust wil.En daarom beheerst hij ten dele ook zijn lot.Want het Zelf van de mens heeft de macht om die dromen,die in het onbewuste op hun verwerkelijking wachten weer optelossen en tot geestelijke energie om te zetten.Op het ogenblik echter,dat de mens zich met wezensvreemde,niet uit zichzelf voortkomende krachten identificeert of niet als ego gestuurde impulsen vanuit zijn lagere aard herkent en deze als zijn eigen wil erkent,gaat het fout.Er gebeurt iets wat zijn Zelf niet wil,maar wat zich onbewust voltrekt als neurotransmitters receptoren van het limbische systeem activeren.Al denkt hij nog zo zeker,dat het zijn eigen wil betreft.Dan verliest hij het stuur over zijn eigen lot en is de mens volledig overgeleverd aan de blinde krachten van het noodlot.In dat geval ontstaan er uit projecties,uit droombeelden,die zich latent in het onbewuste bevinden,gebeurtenissen die onvermijdelijk zijn en die de levensloop op aarde bepalen.Deze gebeurtenissen geven een richting aan,doch hebben geen formeel doel.De onderlinge verbondenheid van alle entiteiten dicteert het verdere verloop van de gebeurtenissen en individuele wil beïnvloeding verandert niet daadwerkelijk de uitkomsten.Wel zou het kunnen zijn dat een "vrije" wil van niet ego gebonden motieven zich in harmonie met het hogere bewustzijn verkeert en zodoende het lot in een positieve richting kan beïnvloeden.Die enkele momenten in ons leven zijn buitengewoon belangrijk.Dat zijn de momenten van keuzes die er echt toe doen,waar het echt op aankomt.Een ultieme "vrije" keuze op een belangrijk moment in ons leven,noemen we de evolutionaire transformatie momenten.Of dit een echte vrije wil is,of een toevallige samenloop van krachten op een bijzonder moment,is de vraag.De uitkomst van het verloop van gebeurtenissen hangt niet af van toeval,maar is gebaseerd op het Goddelijk plan,het hoger bewuste en het veld van elektromagnetische verbondenheid met alles wat is,wat was en met alles wat nog gaat komen.Het kosmische ritme kan niet worden verstoord en alle aardse veranderingen zijn tot op zekere hoogte gelimiteerd.Gebeurtenissen welke een sterke invloed uitoefenen op de aarde als geheel,zullen door andere moeten worden gecompenseerd.Alleen dan kan het kosmisch plan,met al z'n cycli in meerdere dimensies ten uitvoer worden gebracht.De invloed van vrije keuzes op aards niveau kan kosmisch gezien onbelangrijk lijken,maar de som van alle "vrije" keuzes tezamen zeer zeker niet.De discrepantie in deze stelling zit in het volgende:als een "vrije"keuze mogelijk is vanuit ons hogere Zelf en andere "vrije" keuzes ook,dan kan dit alleen worden gehonoreerd binnen het kosmisch plan.Als keuzevrijheid betekent kiezen voor die zaken,welke leiden tot een verheven ideaal,waarvan de uitkomst vaststaat,dan is er eigenlijk niets om echt voor te kiezen.We doen mee met het goddelijk plan of niet.De enige vrije keuze die een mens kan maken zijn dan onbelangrijke zaken,zoals:ik beweeg 3x mijn rechter wijsvinger op en neer.En zelfs die keuze is niet voor een ieder mogelijk om uittevoeren.Een andere gedachte is,dat er veel vrije keuzes op aarde bestaan,doch dat alle dreigende ontsporing van de kosmische wetten vanuit andere dimensies moet worden gecompenseerd.De mens op aarde heeft een vrije wil,mits de gevolgen van zijn gedrag binnen de speeltuin beperkt blijven.Heel veel zaken,die de mens wil kan hij niet bereiken, omdat de informatie ontbreekt.De informatie hoe hij z'n wil in daadkracht kan omzetten.Hoe een gedachte gematerialiseerd kan worden.Misschien kan een wil pas manifest worden als de geheimen van het wiskundige leven worden geopenbaard en als de mens wordt ingewijd in de kringloop van geest en materie.Hoe een wil in daadkracht en materie om te zetten is een kunst,welke kan worden geleerd.Zwaartekracht omzeilen,stoffelijke bindingkrachten manipuleren,bewust kunnen afstemmen op het elektromagnetisch netwerk wat ons allen omringt.
Misschien bestaat een "vrije" wil alleen onder die omstandigheden,
waarbij we niet meer vrij zijn maar gebonden aan de strenge wetten
van een nieuwe wereldorde,die de mens naar een hogere dimensie tilt.

J.J.v.Verre.

1 opmerking:

Anoniem zei

Er bestaat dus eigenlijk geen vrije wil ? Of bestaat er misschien een idee van vrijheid dat een illusie is?