zaterdag 12 juni 2010

Maya.Maya,een begrip uit het Sanskriet,wat illusie betekent. Vanuit het Hindoeïsme en Boeddhisme kan het worden omschreven als “sluier van illusies”. In de oude Vedische geschriften wordt melding gemaakt van de illusoire aard van de materie. De wereld van deze illusie, waarin wij denken te leven, de “samsara” is volgens deze oude overleveringen, niet de echte wereld. Samsara is de wereld zoals die door de niet verlichte mens wordt beleefd. De wereld die wordt overheerst door dualiteiten, door emoties van irritatie,boosheid,begeerte, verwarring en de gedachte van gescheidenheid.Omdat de mens door die sluier van illusie is omgeven,wordt de werkelijke toestand van de wereld aan zijn gezichtsveld onttrokken. De beide bovengenoemde religies gaan er vanuit dat deze onvolmaakte toestand de mens verhinderd om zijn ware geluk te vinden. Deze versluierde waarneming zou door meditatie kunnen worden verlicht. Dit onwerkelijke beeld van de wereld wordt veroorzaakt door onze beperkte zintuiglijke waarneming van de materie en een foutieve interpretatie hiervan.De werkelijkheid ligt niet opgesloten in het voorwerp van zintuiglijke waarneming,maar in de gedachte aan deze waarneming.Het voorwerp is de materiële manifestatie van de belichaming van de gedachte.Deze schijnbare werkelijkheid van de materie is de onzichtbare valkuil,waar wij mensen,steeds intrappen.Wij zouden de materie slechts kunnen zien als symbolen,die de werkelijke informatie aan ons overdragen.
De ontdekking van de eigenschappen van quarks en andere kleine deeltjes laat zien dat de materie als zelfstandige entiteit een illusie is en slechts stabiel blijft als onderdeel van een groter geheel.Alles wat bestaat,is onderling afhankelijk van elkaar en op een bepaalde manier met elkaar verbonden.

De oosterse filosofie is altijd verder geweest dan de westerse als het gaat om de plaats van de geest in relatie met het stoffelijke. Het idee dat materie niet werkelijk bestaat,druist in tegen de westerse mentaliteit van wat je ziet, dat is er en wat je niet ziet, is er niet. Ook de bewijsbare opvattingen liggen verankerd in de kooi van de driedimensionale werkelijkheid. Een werkelijkheid die multidimensionaal is zal pas echt gaan leven als we vanuit de kwantummechanica leren dat het allerkleinste deeltjesfragment zich niet beperk tot onze driedimensionale werkelijkheid. Een werkelijke verklaring voor het energetische gedrag van het allerkleinste wordt pas mogelijk indien we beseffen dat registratie vanuit bestaande onderzoekscriteria niet meer voldoen. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw kwam de theosofische beweging van Helen Blavatsky met de integratie van de oosterse filosofie in ons westerse denken. We weten dat Einstein altijd het boek van haar: “De geheime leer”op zijn nachtkastje had liggen en regelmatig passages uit dit boek las als een vorm van meditatie voor zijn gecompliceerde natuurwetenschappelijke berekeningen. We weten nu dat het spirituele niet meer tegenover het fundamenteel wetenschappelijke staat. Het steeds meer samengaan van deze denkwijzen zal uiteindelijk leiden tot nieuwe ontdekkingen.Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van paranormale verschijnselen.
Het bestuderen van energiepatronen welke zich om ons heen bevinden.Elke entiteit draagt een energieveld met zich mee,dat non locaal met de betrokkene is geassocieerd,doch tevens als netwerk met andere entiteiten is verbonden.

De interactie van lichaam,geest en bewustzijn.Hierbij speelt het bewustzijn een overkoepelende rol, die onze geest creëert en de wisselwerking met ons lichaam, als ons ik, mogelijk maakt.Wij zijn geen bewustzijn, maar het bewustzijn is ons.
De helderheid van onze geest zal beslissen of we verder willen lezen of niet en of we Maya willen begrijpen.Een helder denkvermogen is nodig om het gesluierde leven te doorzien en te weten wat de werkelijkheid inhoudt. De mens wikt,het bewustzijn beschikt.


J.J.v.Verre.

Deze beschouwing is opgedragen aan de bijzondere persoon Joop Francke (20/4 ’49 - 21/1 ’07), die met zijn boek:”Materie als symbool van onze geest” mij heeft geïnspireerd tot vele overdenkingen. De eerste alinea is met iets andere woorden uit zijn boek overgenomen.

Litteratuur :
-De geheime leer,H.P.Blavatsky. Theosophical University Press agency,Den Haag.
-Materie als het symbol van onze geest, Joop Francke. Uitgeverij De Kenniskwekerij

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Uw beschrijving van de werkelijkheid is moeilijk te begrijpen.Dat die kleinste deeltjes een aparte plaats bekleden en soms geen materie meer zijn als ze hun massa verliezen is mij duidelijk,maar dat een steen eigenlijk een illusie is gaat mij te ver.

Dhr.W.Franken te Lisse

Jules Tabak zei

Beste heer v. Verre,

Bedankt dat u hierover publiceert!

Maya houdt ons maar bezig....een lastig begrip om te (om)(be)schrijven.
Onderscheidingsvermogen en directe ervaringen van de waarheid, hoe kortstondig die ook zijn, kunnen de herinnering van wie we werkelijk zijn weer in ons bewustzijn brengen. Ons denken, het zelfgemaakte ego, is de enige die er belang bij heeft om de illusie van afgescheiden zijn in stand te houden. Tegen wie praten we toch de hele dag in ons hoofd?..
Zelf heb ik toevallig ook een stukje geschreven over Maya.
Mijn gnostische inzichten kunt u hier vinden: http://www.newsophy.blogspot.com/

Met vriendelijke groet,
Jules Tabak